”Jag är väl­digt kär i lä­gen­he­ten”

Det var det tur­ko­sa kak­let i kö­ket som fick Jo­han­na att fal­la för lä­gen­he­ten. Nu stortrivs hon och pojk­vän­nen Robin på 39 väl ut­nytt­ja­de kvadrat­me­ter.

Leva & Bo - - Läsarhemmet - Be­rät­tat för KA­TA­RI­NA FORS­BERG

JAG HAR ALL­TID va­rit väl­digt för­tjust i tur­kost, och egent­li­gen är lä­gen­he­ten li­te för li­ten. Jag var på jakt ef­ter en tvåa på cir­ka 50 kvadrat­me­ter när jag sål­de lä­gen­he­ten i Falun. Men när jag såg kak­let i kö­ket åk­te jag och tit­ta­de och när jag väl kom hit så slog jag till, lä­gen­he­ten är så bra pla­ne­rad. Det var som om att den näs­tan skrek ef­ter mig!

I BÖR­JAN BOD­DE jag en­sam och jag trod­de ald­rig att det skul­le gå att bo två per­so­ner på en så li­ten yta. Men nu gör vi det och det fun­kar bra. Det är klart att det in­te skul­le gö­ra nå­got om det fanns ett rum till.

Jag vet fak­tiskt in­te rik­tigt vad jag har för stil, jag kom­bi­ne­rar det jag tyc­ker pas­sar ihop. Ta­pe­ten i var­dags­rum­met sat­te jag upp för att jag tyck­te att det be­höv­des mer färg, men bå­de kök och bad­rum var ny­re­no­ve­ra­de och frä­scha. Jag köp­te ett nytt mat­bord för det jag ha­de var li­te för stort, an­nars har jag in­te köpt så myc­ket. I grovsoprum­met hit­ta­de jag mitt bäs­ta fynd, en fin skänk som vi bax­a­de upp i lä­gen­he­ten. Den är sjukt bra ef­tersom den rym­mer så myc­ket, när vi bor så li­tet mås­te man ha bra för­va­ring.

DET BÄS­TA MED lä­gen­he­ten är nog trä­gol­ven. Det är så per­son­ligt och char­migt med ori­ginal­golv.

Jag är fak­tiskt väl­digt kär i lä­gen­he­ten, om vi flyt­tar nå­gon gång kom­mer jag att sak­na den. Vi trivs så bra här.”

Väl­pla­ne­rat på 39 kvadrat

Jo­han­na Lundholm, 31, och Robin Sö­derlund, 25.

39 kvadrat­me­ter i ett 40-tals­hus på Ham­mar­by­höj­den i söd­ra Stock­holm.

Lä­gen­he­ten:

Bäs­ta med lä­gen­he­ten:

Trä­gol­ven i al­la rum.

FA­VO­RIT­FÄRG. I Jo­han­nas 40-talslä­gen­het i Stock­holm är fa­vo­rit­fär­gen tur­kos ge­nom­gå­en­de. Ta­pe­ten i var­dags­rum­met är köpt hos Borå­sta­pe­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.