KOM­BI­NE­RA FUNK­TION & FORM

Leva & Bo - - Höstpasteller -

ÅÅSat­sa på ett hyllsystem som får ”klä” en hel vägg. Välj gär­na en lugn och ne­u­tral färgska­la. ÅÅ Ska­pa luft mel­lan pry­lar­na och sam­la i fi­na grup­per i hyl­lan, för att und­vi­ka ett rö­rigt in­tryck. ÅÅ Lek med ac­cent­fär­ger. Någ­ra för­va­rings

box­ar i läck­ra fär­ger ger liv. ÅÅ Gam­la sa­ker kan få nytt liv. En kof­fert kan bå­de va­ra för­va­rings­plats för extra tex­tili­er och ett soff­bord. ÅÅ Kom­bi­ne­ra funk­tion och form. Välj för­va

ring som tål att stå fram­me och be­trak­tas. ÅÅEtt hem­ma­kon­tor be­hö­ver många. Men var ska det stå nå­gon­stans? Kne­pet är att gö­ra kon­to­ret så snyggt att det kan va­ra en del av var­dags­rum­met el­ler sovrummet.

9

8 STAPELBART

Box­ar i mat­chan­de fär­ger, 489 kro­nor, Hay. Mat­ta, 170 × 250 cen­ti­me­ter, 8 500 kro­nor, Knut. PÅ SKRIV­BOR­DET

Box­ar, 489 kro­nor för ett set med fle­ra, Hay. Skriv­bok med ne­on­text, 239 kro­nor, pen­nor Lamy Al-Star Rol­ler­ball, 260 kro­nor styck, teck­nings­block, 99 kro­nor, tur­kos an­teck­nings­bok, 149 kro­nor, tusch­pen­nor, 2 kro­nor styck, allt från Pen sto­re. Box som pen­nor­na står i 209 kro­nor, Hay. Vin­tage­flas­ka, 450 kro­nor, Knut & Svea. Bordslampa, 3 600 kro­nor, Gar­bo in­te­ri­ors. I HURTSEN

Bal­lo­graf­pen­na med ställ, 209 kro­nor, post it-lap­par, 39 kro­nor, nyc­kel­knip­pa, 179 kro­nor, guld­pen­na, 49 kro­nor, lin­jal, 179 kro­nor, allt från Hay. Tyg­pro­ver från Be­mz.

7

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.