”Vi är väl­digt nöj­da med per­go­lan, det blev som ett nytt rum i träd­går­den”

Leva & Bo - - Min Drömträdgård -

till ut­se­en­det. Men sam­ti­digt skön för ögat.

– Jag skis­sa­de på hur vi vil­le ha det, sä­ger Li­se-Lotte. Ef­ter li­te stö­tan­de och blö­tan­de kom de fram till den per­fek­ta kom­pro­mis­sen: En per­go­la, där klät­ter­väx­ter så små­ning­om skul­le ska­pa väg­gar och tak, men sam­ti­digt be­va­ra käns­lan av luf­tig­het och öp­pen­het.

Mar­tin dröm­de om dof­tan­de kap­ri­fol, klät­ter­hor­ten­sia och kle­ma­tis. Allt­så fick det bli en tryc­kim­preg­ne­rad trästom­me med in­slag av ar­me­rings­nät där växterna kun­de få fäs­te, och som sam­ti­digt ska­pa­de en li­te skyd­dan­de vägg­käns­la allt­me­dan växterna så sak­te­li­ga tog fart.

När Mar­tin byggt den fär­dig, kän­des per­go­lan per­fekt. Den har­mo­ni­e­ra­de fint med öv­ri­ga ute­mil­jön och hu­set, och än­nu bätt­re: Den ut­gjor­de en här­lig sitt­plats. De ställ­de dit ett par sto­lar och ett bord som gick snabbt att flyt­ta när de be­höv­de plats för bi­len. Lik­som li­te väx­ter i kru­kor i vän­tan på att klät­ter­väx­ter­na skul­le ta sig.

– Vi är väl­digt nöj­da med per­go­lan, det blev verk­li­gen som ett nytt rum i träd­går­den, sä­ger Mar­tin. Fast det finns ju all­tid nya pla­ner. – Jag skul­le verk­li­gen vil­ja ha en ter­rass med ro­sor ne­dan­för al­ta­nen, för som det är nu är gräs­mat­tan li­te väl stor och outnyttjad, sä­ger Mar­tin.

6

GRÖNS­KA

7

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.