”Jag har en för­kär­lek till guld”

När Sa­rah och Alex­an­der köp­te sin tvåa i Mör­rum ha­de den svar­ta ta­pe­ter i al­la rum. De val­de att re­no­ve­ra he­la lä­gen­he­ten och re­sul­ta­tet blev ljust och stil­rent.

Leva & Bo - - Läsarhemmet - Be­rät­tat för SU­SAN­NE EL­LINGSWORTH

JAG HE­TER SA­RAH Pe­ters­son och stu­de­rar till un­der­skö­ters­ka. Mitt in­tres­se för in­red­ning har vux­it fram de se­nas­te tre åren och det kom­bi­ne­rar jag gär­na med mitt fo­to­in­tres­se. Jag bor ihop med min pojk­vän Alex­an­der och vå­ra två kat­ter.

När vi köp­te vår två­rums­lä­gen­het var den in­te alls i vår smak och ha­de svar­ta ta­pe­ter i al­la rum. Vi val­de att re­no­ve­ra he­la lä­gen­he­ten, för­u­tom to­a­let­ten som re­dan var stam­bytt. Tan­ken med mi­na färg­val är att ha en ljus och fräsch grund och där­för har jag valt vi­ta och ljus­grå fär­ger på väg­gar­na. Jag har en för­kär­lek till guld. Vitt, grått, en gnut­ta svart för att bry­ta av och släng in någ­ra guld­de­tal­jer så är det tipp topp.

Jag tyc­ker om Ike­as re­na möb­ler och där­ef­ter kan man se­dan väl­ja att sät­ta sin egen touch på dem, som att by­ta knop­par till ex­em­pel. Det ro­li­gas­te med att in­re­da är käns­lan som in­fin­ner sig när jag lyc­kats hit­ta den rät­ta pry­len och se­dan lyc­kats få den på rätt plats hem­ma. Det är in­te of­ta jag träf­far rätt direkt ut­an ibland kan det be­hö­va växa fram och växa in i rum­met in­nan jag vet var den här pry­len ska stå. Jag flyt­tar runt, runt på sa­ker och kan ibland dri­va min kä­ra sam­bo till van­sin­ne när han of­ta kom­mer hem till ett nytt hem.

Överst på min re­no­ve­rings­lis­ta är nytt golv i var­dags­rum­met. Egent­li­gen har jag en lång lis­ta på så­dant som jag vill ord­na men just nu är det ing­et som be­hövs gö­ras, men allt för of­ta kli­ar det i mi­na re­no­ve­rings­fing­rar och då bör­jar hjär­nan job­ba.

”Ljus & fräsch grund”

Sa­rah Pe­ters­son, 24, Alex­an­der Andersson, 24.

Tvåa på 62 kvadrat­me­ter i Mör­rum, Karls­hamn.

Lä­gen­he­ten:

Det bäs­ta med lä­gen­he­ten:

Det lju­sa var­dags­rum­met som le­der ut till vår my­si­ga bal­kong.

Instagram:

la­gen­het­num­mer17.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.