Inred med fin För­va­ring

28 IDÉER SOM SKA­PAR ORD­NING & RE­DA

Leva & Bo - - Sidan 1 - Av JO­SEP­HI­NE CARR Fo­to JO­ACHIM BELAIEFF

VI LÄT FÖR­VA­RING­EN i var­dags­rum­met bli en del av in­red­ning­en. Vi val­de ett smart hyllsystem som kan kom­bi­ne­ras på många sätt. Se­dan är det ba­ra att le­ka med lå­dor, box­ar och snyg­ga stil­le­ben om vartan­nat. Vik­tigt är att ska­pa luft mel­lan sa­ker­na, an­nars blir hel­hets­in­tryc­ket lätt rö­rigt. Låt pryd­nads­sa­ker­na cir­ku­le­ra. Allt be­hö­ver in­te stå fram­me.

Fram­för hyll­sy­ste­met pas­sar en in­bju­dan­de, klas­sisk sof­fa ut­märkt. Vi slö­sa­de med här­li­ga, nya tex­tili­er.

VI FÖR­ÄLS­KA­DE OSS ock­så i en gam­mal re­se­kof­fert som bå­de fun­ge­rar som för­va­ring och soff­bord. Just vin­ta­ge­väs­kor är en su­ve­rä­na för­va­rings­lös­ning­ar som

LE­VA&BO • 34/2015 även går att stap­la på hög och bli ett extra si­do­bord, till ex­em­pel.

Låt pry­lar och möb­ler få nya funk­tio­ner. En pa­ti­ne­rad trälå­da kan bli ett mi­nio­ran­ge­ri och en rot­ting­korg kan rym­ma fa­vo­rit­väx­ten.

Vi li­va­de upp mil­jön med för­va­rings­box­ar i fi­na ku­lö­rer, enk­la att by­ta ut när du kän­ner för nå­got nytt.

MED BE­GRÄN­SAD YTA sat­sa­de vi på ett hem­ma­kon­tor med för­va­ring som verk­li­gen pry­der sin plats. Även här val­de vi en lugn bas och kryd­da­de med li­te mer färg på för­va­rings­lös­ning­ar­na.

När allt är un­dan­ploc­kat och var sak har sin plats är det ba­ra att sjun­ka ner i sof­fan och nju­ta.

1

2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.