Ska­pa in­ne och ute

Leva & Bo - - Redaktören -

NÄR SOM­MA­REN är över är det dags att hit­ta till­ba­ka till det my­si­ga li­vet hem­ma. Kanske dröm­mer du ock­så om ett helt nytt var­dags­rum i ny skön stil. Bli in­spi­re­rad­av ett ro­man­tiskt dröm­rum där in­red­ning är en mix mel­lan gam­malt och nytt. Li­te här­lig vin­ta­ge­käns­la. En ljuv­lig sof­fa i ro­sa sam­met blir rum­mets själv­kla­ra mitt­punkt. Nya, fi­na kud­dar i grått, blom­mig ta­pet och vack­ra, grö­na väx­ter kom­plet­te­rar hös­tens här­li­gas­te rum där som­mar­vär­men kan le­va vi­da­re länge. Ki­ka på si­dan 16 och njut av vack­ra rum.

Vill du in­te släp­pa ta­get om som­ma­rens här­li­ga bad kanske ett ute­spa pas­sar dig per­fekt. Mind­re än en pool och varmt he­la året. Vi bju­der på en stor gui­de med allt från vedel­da­de tun­nor till lyx­i­ga mo­del­ler med extra allt. Ki­ka på si­dan 40 och hit­ta din egen fa­vo­rit.

Vi har valt ut de 15 bäs­ta ny­he­ter­na ur nya Ike­a­ka­ta­lo­gen på si­dan 32. Det hand­lar myc­ket om lju­sa träslag, na­tur­to­ner och vac­ker de­sign. Det finns nå­got för al­la hem och sti­lar.

Följ med hem till jugendvillan i Älv­sjö där An­ne­li har in­rett med sa­ker som in­te hör ihop. Re­sul­ta­tet blir ett här­ligt hem där nya möb­ler sam­sas med gam­la. Lju­sa fär­ger får säll­skap av mör­ka träslag. Och mas­sor av mönst­ra­de de­tal­jer gör hem­met le­van­de. Ki­ka på si­dan 22 och inspireras av de bäs­ta idéer­na i dröm­hem­met.

Du får dess­utom läck­ra grill­re­cept, en ljuv­lig cho­klad­ka­ka med mas­sor av nöt­ter, go­da vin­tips och mas­sor av här­li­ga shop­ping­tips.

Väl­kom­men till LE­VA&BO, ma­ga­si­net som hjäl­per dig att för­verk­li­ga ditt dröm­hem.

Du vet väl om att du kan väl­ja själv? Köp LE­VA&BO med el­ler ut­an vår kvälls­tid­ning.

”En ljuv­lig sof­fa i ro­sa sam­met blir rum­mets själv­kla­ra mitt­punkt”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.