”Det ska fin­nas ett mot­stånd i in­red­ning­en, en studs lik­som”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

OM VI IN­TE får kö­pa det här hu­set mås­te jag gå i te­ra­pi res­ten av mitt liv, sa An­ne­li Le­vin till sin då­va­ran­de man när de var på vis­ning av det vack­ra ju­gend­hu­set ut­an­för Stock­holm. An­ne­li slapp gå i te­ra­pi – hu­set i Älv­sjö blev de­ras. Myc­ket tack va­re att da­men som äg­de det vil­le att hu­set skul­le ham­na i rät­ta hän­der. Att An­ne­li på vis­ning­en fick tå­rar i ögo­nen av det fan­tas­tis­ka kall­skaf­fe­ri­et, ori­ginal­fönst­ren och al­la gam­la be­slag, bi­drog till att de fick kö­pa hu­set.

MEN DEN GAM­LA vil­lan var in­te re­no­ve­rad se­dan 1962. Pa­ret fick gå över al­la yt­skikt, dra ny el och byg­ga nytt kök och bad­rum. På över­vå­ning­en slog de ut en vägg till en li­ten to­a­lett och öpp­na­de där­med upp och fick ett all­rum. Ett nytt ­bad­rum bygg­des ock­så.

– Vi gjor­de fak­tiskt all­ting själ­va ut­om plåt­ar­be­te, vat­ten och el, så det var myc­ket jobb, sä­ger An­ne­li.

Hon ha­de en klar bild över hur hon vil­le ha hem­met. Myc­ket ori­gi­nal­de­lar, men ut­an att det skul­le kän­nas som nå­got mu­se­um.

3

4

RUM FÖR MAT

5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.