”Jag fö­re­drar att in­te ha allt­för myc­ket sa­ker fram­me. Jag har ett be­hov av lugn och ro och att in­te få för myc­ket in­tryck”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

– Det blir väl­digt ho­mo­gent och trå­kigt om man kör sam­ma kon­cept rakt ige­nom, som shab­by chic som var så po­pu­lärt för någ­ra år se­dan, New Eng­land el­ler Mi­osti­len. Då blir det lätt mö­bel­ka­ta­log över det he­la. Det blir ro­li­ga­re om man har ett öp­pet sin­ne och in­te har be­stämt sig på för­hand att ”så här ska jag ha det”, sä­ger An­ne­li.

STILBLANDNING ÄR NÅ­GOT av An­ne­lis sig­num. Hon drev ti­di­ga­re en in­red­nings­blogg.

– Folk en­ga­ge­ra­de sig verk­li­gen – om jag hit­ta­de nå­gon ro­lig pryl vil­le de ge­nast ve­ta var jag ha­de köpt den. Många tyck­te att jag bor­de öpp­na en bu­tik, så jag bör­ja­de fun­de­ra på det.

in­te hör ihop men som än­då blir fi­na till­sam­mans. Det ska fin­nas ett mot­stånd i in­red­ning­en tyc­ker jag, en studs lik­som. Ett tag ha­de jag min ma­don­nas­ta­ty i be­tong, till­sam­mans med en Budd­ha och en mus­limsk sym­bol. Jag tvingade ihop dem, och ef­ter ett tag var det som de bör­ja­de tri­vas med varand­ra.

AN­NE­LI KÖ­PER HELL­RE en en­da ro­li­ga sak hon tyc­ker om, som hon se­dan byg­ger res­ten av in­red­ning­en kring, än att kö­pa nå­got som in­te känns op­ti­malt. Men hon är ing­en no­to­risk shop­pa­re el­ler iv­rig för­änd­ra­re.

– Jag fö­re­drar att in­te ha allt­för myc­ket sa­ker fram­me. Jag har ett be­hov av lugn och ro och att in­te få för myc­ket in­tryck. Men i käl­la­ren har jag en hel del pry­lar som jag har sam­lat på mig, det är ett bra rek­vi­si­ta­för­råd om jag

7

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.