”Det som är vac­kert mås­te ab­so­lut in­te va­ra nå­got dyrt och spek­ta­ku­lärt”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

ledsnar. Det är ba­ra att ploc­ka bort och se­dan ploc­ka fram igen.

Där­e­mot hand­lar hon gär­na för­pack­ning­ar när hon är ut­om­lands, som oliv­ol­je­flas­kor el­ler ro­li­ga kon­serv­bur­kar som är fi­na att ha fram­me i kö­ket.

AN­NE­LI HAR ETT stort färg- och for­m­in­tres­se. Hon är ut­bil­dad de­ko­ra­tör och har även job­bat som in­re­da­re.

Pa­ral­lellt med att hon gjor­de det kom trä­bän­ken Fräl­sis till värl­den. An­ne­li såg en ty­pisk kyrk­bänk i en ned­lagd Fräls­nings­ar­mélo­kal, och bör­ja­de ri­ta en egen va­ri­ant.

– Jag ha­de så­dan tur att Bos­se Rapp­ne pre­cis skul­le ri­ta en idéträd­gård till Ul­riks­dal flo­wer show, så jag frå­ga­de om Fräl­sis skul­le pas­sa där – och det gjor­de den.

Ef­ter det bör­ja­de Fräl­sis till­ver­kas för för­sälj­ning i li­ten ska­la, för hand med höga ma­te­ri­al­krav.

BÄN­KEN ÄR ETT gans­ka typiskt ex­em­pel på hur An­ne­li ser på in­red­ning – att det enk­la of­ta är det vack­ra.

– Det som är vac­kert mås­te ab­so­lut in­te va­ra nå­got dyrt och spek­ta­ku­lärt – det kan va­ra sy­re­ner­nas blom­mor el­ler hur lju­set fal­ler in ge­nom ett föns­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.