Nu ska jag in­re­da ett rum i blått

Leva & Bo - - Redaktören -

BLÅTT ÄR FÄR­GEN som jag in­te kan va­ra ut­an. Kanske be­ror det på att jag ha­de ett knall­blått flick­rum på 70-ta­let! Det var så fint till­sam­mans med mi­na vi­ta möb­ler. Jag triv­des där. Skriv­bor­det, hyl­lan och sto­len har följt med mig he­la li­vet. Men den blå ta­pe­ten har jag ald­rig vå­gat mig på. Kanske är det dags för ett blått rum nu! Och fler, skö­na blå in­red­nings­pry­lar.

Men det gäl­ler att in­te va­ra feg. En en­sam, blå kud­de ger ing­en ef­fekt. Det ska va­ra myc­ket blått. Och det går att in­re­da med fle­ra oli­ka blå ny­an­ser. Från mörk­blått till pe­tro­le­um och aqua. Bli in­spi­re­rad av ett un­der­bart blått var­dags­rum på si­dan 16. Till de ljuv­li­ga, blå fär­ger­na pas­sar det per­fekt med na­tur­nä­ra de­tal­jer i rot­ting och trä. Och med någ­ra gam­la möb­ler blir det dess­utom en lant­lig käns­la och stäm­ning. Un­der­bart fint.

Att de blå ny­an­ser­na är tren­di­ga var tyd­ligt på hös­tens sto­ra in­red­nings­mäs­sa i Stock­holm. På si­dan 38 har vi valt ut guld­kor­nen. Vack­ra kud­dar, in­red­nings­de­tal­jer i mäs­sing, ­spän­nan­de lam­por och nya fi­na möb­ler. Ki­ka bland ny­he­ter­na på och hit­ta di­na eg­na favoriter.

Ska­pa ditt eget dröm­rum med det du gil­lar bäst. Hem­ma hos mig ska det bli mer blått som kon­trast till allt det vi­ta.

Dess­utom får du go­da re­cept, här­li­ga dröm­hem, vack­ra höstkrukor och shop­ping­tips.

Väl­kom­men till LE­VA&BO!

”Till de ljuv­li­ga, blå fär­ger­na pas­sar det per­fekt med na­tur­nä­ra de­tal­jer”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.