SÅ TÄV­LAR DU

I vil­ket land har in­du­stri­fö­re­ta­get Fis­kars sitt ur­sprung? 1 Nor­ge X Dan­mark 2 Fin­land

Leva & Bo - - Tävling -

Allt du be­hö­ver gö­ra för att va­ra med och täv­la är att sva­ra på föl­jan­de frå­ga: Mejla ditt svar till fis­kars@ex­pres­sen.se. El­ler skic­ka ett vy­kort med sva­ret till: Täv­ling Fis­kars, Ex­pres­sen, LE­VA & BO 105 16 Stock­holm. Se­nast 16 sep­tem­ber 2015 vill vi ha ditt svar. Even­tu­ell vinst­skatt be­ta­las av vin­na­ren.

LE­VA&BO •

GREP. Fis­kars grep

Xact i stor­le­kar­na large och me­dium, 499 kro­nor

styck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.