”Jag tyc­ker om att ska­pa oli­ka rum med sitt­plat­ser i träd­går­den och kring hu­set”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

pla­ne­rat och ri­tat till­sam­mans med ar­ki­tek­ten Gö­ran Rad­he. Det är pla­ce­rat pre­cis bakom mac­ken, som i dag fun­ge­rar som verk­stad och un­der som­ma­ren även bu­tik där hon säl­jer si­na pro­duk­ter.

– Det nya hu­set är byggt pre­cis in­till mac­ken vil­ket gör att träd­går­den blev mer in­ra­mad, det blev som en in­ner­gård. Jag tyc­ker om att ska­pa oli­ka rum med sitt­plat­ser i träd­går­den och kring hu­set, gär­na med tan­ke på hur vind och sol rör sig, sä­ger To­ve.

ATT FOR­MA FÖR hand är vik­tigt för To­ve. Ma­te­ri­a­len skif­tar just nu mel­lan be­tong, trä och alu­mi­ni­um. I sor­ti­men­tet syns möb­ler, be­lys­ning, ljus­sta­kar och sa­ker till hem­ma­kon­to­ret. Of­ta är det just be­tong­fö­re­må­len som folk kän­ner igen hen­ne för, till ex­em­pel ba­rock­ljus­sta­ken i be­tong. Allt är till­ver­kat för hand och be­tong­en gjuts i Jär­na i Sörm­land där även träpro­ duk­ter­na till­ver­kas, me­dan alu­mi­ni­um­fö­re­må­len sand­gjuts i In­di­en.

To­ve har lyc­kats med kons­ten att byg­ga nytt ut­an att dra på sig för höga kost­na­der. Må­let var ett nytt, be­kvämt hus som skul­le smäl­ta in och ha en boy­ta på cir­ka 70 kvadrat­me­ter. Hon lät bå­de pla­ne­ring och byg­ge ta sin tid, runt nio må­na­der, för att hin­na med kost­na­der­na.

– Hu­set har en­dast ett rum som in­ne­hål­ler oli­ka de­lar. Kök ut­med en av väg­gar­na, mat­plats mitt i rum­met, kon­tor vid ena kort­si­dan, var­dags­rums­del med ka­min och en so­val­kov som skär­mas av med ett par väg­gar, för­kla­rar To­ve.

– Det blev ett en­kelt hem med tyd­li­ga funk­tio­ner, tyc­ker jag. Mest nöjd är jag med att jag kän­ner sig så nä­ra na­tu­ren trots att jag är in­om­hus, fort­sät­ter hon.

TILL HU­SET HÖR ock­så ett oran­ge­ri. Stor­le­ken på oran­ge­ri­et an­pas­sa­de To­ve ef­ter de be­tong­plat­tor hon gju­tit ef­ter mönst­ret på en mat­ta av Mär­ta Måås-Fjet­ter­ström. Det blev ett extra ute­rum med plats för

3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.