”Det blev ett en­kelt hem med tyd­li­ga funk­tio­ner”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

mat­bord, vack­ra stil­le­ben och lyk­tor på rad som ut­nytt­jas myc­ket un­der som­ma­ren.

Hu­sets ex­te­ri­ör är svart och gör sig bra mot tal­lar­na och gräs­mat­tan som om­gär­dar fas­tig­he­ten. I träd­går­den och på ute­plat­sen syns ter­ra­kot­takru­kor i kom­bi­na­tion med svart­må­la­de träy­tor till­sam­mans med trä­bän­ken och häng­mat­tan. In­te­ri­ö­ren är spar­sma­kat inredd i lug­na ku­lö­rer som grått, svart och vitt med myc­ket träy­tor i ex­em­pel­vis golv och bords­ski­vor.

TO­VE VILL IN­TE be­skri­va sin in­red­nings­stil, hon för­kla­rar att hon ald­rig tän­ker i de ter­mer­na. Men fär­ger som grönt och blått tar hon ald­rig in, de finns ut­om­hus. Där­e­mot kom­plet­te­rar hon gär­na den svart­vi­ta ska­lan med var­ma färg­to­ner. Möb­ler­na är no­ga ut­val­da och hu­sets cen­tra­la punkt är det sto­ra, kvadra­tis­ka mat­bor­det som To­ve ri­tat och lå­tit en snic­ka­re byg­ga. Mju­ka får­skinn, en äld­re kristallkrona och To­ves eg­na ­be­tong­ljus­sta­kar är någ­ra av de de­tal­jer som sät­ter sti­len i hem­met.

OM­BO­NAT

7

8

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.