VÄX­TER SOM KLA­RAR KY­LAN

Leva & Bo - - Fint Ute -

Sil­ver­fär­ga­de väx­ter

1När färg­star­ka väx­ter blan­das kan det va­ra fint med nå­got som lug­nar ner in­tryc­ket. Då pas­sar sil­ver­fär­ga­de väx­ter per­fekt. Välj till ex­em­pel ­sil­ver­njur­vin­da, cur­ry­e­ter­nell, ra­bat­te­ter­nell, ­sil­ver­gir­land el­ler grå hel­go­nört.

De­ko­ra­ti­va blad

2Alun­rot är en av de mest an­vänd­ba­ra växterna för höst­plan­te­ring­ar. Det finns ett stort ut­bud av alun­rotsor­ter i grö­na, li­me­fär­ga­de, bärn­stens­fär­ga­de och vin­rö­da ny­an­ser. Alun­rot är fin he­la vin­tern och kan se­na­re på hös­ten kom­plet­te­ras med ex­em­pel­vis blom­man­de ljung.

Pryd­nads­gräs

3Pryd­nads­gräs är som vack­rast på sen­som­ma­ren och hös­ten då fle­ra av sor­ter­na har hun­nit ut­veck­la de­ko­ra­ti­va vip­por och ax. En del gräs­sor­ter på­ver­kas av sva­la­re tem­pe­ra­tu­rer och skif­tar i oli­ka ny­an­ser. När grä­sen rör sig i vin­den ska­par de rö­rel­se i plan­te­ring­en. De är även de­ko­ra­ti­va när snö och rim­frost fast­nar i ax och vip­por.

Sling­ran­de & tå­li­ga

4Väx­ter som häng­er ner över kruk­kan­ten och döl­jer jor­den är tack­sam­ma att an­vän­da. ­Ex­em­pel på tå­li­ga väx­ter som fun­ge­rar ut­märkt är rev­su­ga, pen­ning­blad, mur­grö­na, gulplis­ter och stor sli­de­ran­ka.

Blomst­ran­de favoriter

5Tå­li­ga favoriter som kla­rar de förs­ta frost­nät­ter­na: As­ter As­ter, sö­ta blom­mor i blå­li­la och ro­sa ny­an­ser. Blå­blom­ma Ce­ra­tos­tig­ma plum­ba­gi­no­i­des, blom­mor med en fan­tas­tiskt blå färg. Blad­ver­ket skif­tar i rö­da fär­ger när det blir kal­la­re. Cykla­men Cycla­men per­sicum, blom­ma som finns i mäng­der av ro­sa ny­an­ser och stor­le­kar, till ex­em­pel den be­då­ran­de pa­ra­ply­cykla­men som har ka­rak­tä­risti­ka fo­der­blad. Många tän­ker sig cykla­men som en in­om­hus­växt, men den hål­ler bätt­re ut­om­hus. ­Kry­san­te­mum Chry­sant­he­mum, en klas­si­ker som finns i mäng­der av gla­da fär­ger och som pas­sar fint i el­di­ga plan­te­ring­ar. Kär­leks­ört, Hy­lo­te­lep­hi­um, en ro­bust och vo­lym­ska­pan­de blom­ma som gil­las av bin. Ta­ran­ta, Ka­lan­koe Ta­ran­ta-Se­ri­en, en se­rie med ­lätt­sköt­ta, ro­bus­ta väx­ter med grova blad.

Astil­be med vi­ta vip­por, ljus­blå hor­ten­sia, ta­ran­ta med per­si­ko­fär­ga­de ­blom­mor, färg­stark sal­via, gräs och sil­ver­gir­land.

SIL­VER

Häng­an­de sil­ver­njur­vin­da, mör­kli­la alun­rot, spretig ­sil­ver­gir­land, små­blom­mig la­ven­del och färg­stark ­sal­via.

FÄRG­STARKT

Ta­ran­ta med mörk­ro­sa blom­mor och mat­chan­de hor­ten­sia, vit cykla­men, ­sil­ver­njur­vin­da, alun­rot, ­sil­ver­gir­land och vit­ly­sing med små spi­ror.

3

4

5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.