”Jag för­ny­ar of­ta gam­la möb­ler”

Här i Rö­bäck bor jag till­sam­mans med min sam­bo An­ders och vå­ra barn Nils och Elsa. Vi bor i en hy­res­rätt med tre rum och kök.

Leva & Bo - - Läsarhemmet - Be­rät­tat för SU­SAN­NE EL­LINGSWORTH

Ef­tersom vi kän­de oss li­te trång­bod­da­då Nils kom till värl­den, val­de vi att säl­ja vår bostads­rätt i stan och flyt­ta hit. Om­rå­det vi bor i är jät­te­my­sigt och barn­vän­ligt. Li­te på lan­det-käns­la, men än­då ba­ra drygt fem kilo­me­ter från cent­rum.

VI FICK VÄL­JA nya ta­pe­ter när vi flyt­ta­de hit, då de gam­la var väl­digt mör­ka och slit­na Vi val­de lju­sa ta­pe­ter till samt­li­ga rum så lä­gen­he­ten fick sig ett rik­tigt lyft.

Jag har för­sökt få en ge­nom­gå­en­de röd tråd i al­la rum. Jag an­vän­der mig av do­va, grå och blå fär­ger på bå­de möb­ler och tex­tili­er. Jag blan­dar myc­ket gam­malt och nytt. Det ger en skön mix med lop­pis­pry­lar, ärvda sa­ker och nytt. Det blir bå­de per­son­li­ga­re och mer le­van­de då. Jag tit­tar of­ta i se­cond hand-bu­ti­ker och går på lopp­mark­na­der.

JAG GIL­LAR ATT för­nya möb­ler­na jag kö­per ge­nom att må­la om el­ler änd­ra vis­sa de­tal­jer. Vi­trin­skå­pet fab­ri­kör från Ikea, fick sig ett jät­telyft med en kalk­fär­gen lauthen­ti­que.

En gam­mal dörr i var­dags­rum­met blev en jät­tesnygg in­red­nings­de­talj när jag häng­de upp en lam­pa på den.

Jag hit­tar den mesta in­spi­ra­tio­nen via Instagram och Pin­te­rest.

Vårt hem är un­der stän­dig för­änd­ring. Ef­tersom jag äls­kar att flyt­ta runt på sa­ker, kan man helt plöts­ligt få ett helt nytt rum ge­nom att ba­ra stu­va om. Det är väl ock­så ett bra bud­gettips. Vi är gans­ka be­grän­sa­de när det kom­mer till att re­no­ve­ra­ef­tersom vi bor i en hy­res­rätt. Där­för sat­sar jag på möb­ler och de­tal­jer.

”Jag äls­kar att flyt­ta sa­ker”

Le­na, 30, An­ders, 28, Nils, 2 och Elsa, 4 må­na­der.

Lä­gen­het på 80 kvadrat i Rö­bäck, Umeå.

Bor:

Det bäs­ta med lä­gen­he­ten:

Al­la sto­ra föns­ter och det my­si­ga om­rå­det som ger li­te Bul­ler­byn-käns­la.­­

Vill

GRÅ TO­NER.

Le­na har en ge­nom­gå­en­de röd tråd i al­la rum. ”Jag an­vän­der mig av do­va, grå och blå fär­ger på bå­de möb­ler och tex­tili­er”, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.