’’ i Da­lar­na ba­kar Vi Knäc­ke­bröd på sånt Vi kan ut­ta­la’’

Leva & Bo - - Innehåll - Ru­ne Joon, fem­te ge­ne­Ra­tio­nen knäc­ke­bRöds­ba­ga­Re.

rent mJöl i De­gen se­Dan 1800- ta­let.

Vår fa­milj har ba­kat knäc­ke­bröd i snart 200 år. och det­ta i sam­ma by, strax ut­an­för lek­sand här i Da­lar­na. hem­lig­he­ten i vår fram­gång är att vi in­te fus­kar. in­te ens när vi in­tro­du­ce­rar ny­mo­dig­he­ter som sur­degs­knäc­ke. kanske är vi li­te tra­di­tio­nel­la, men vi för­står fak­tiskt in­te vad ”mo­nooch dig­ly­ce­ri­der” har i ett bröd att gö­ra. Det till­för var­ken smak el­ler nä­ring. Dess­utom är det hopp­löst att ut­ta­la.

man änD­rar in­te på ett bra re­cept.

knäc­ke­bröd är en­kelt och ska va­ra en­kelt. Det är svensk råg, vat­ten (från vår eg­na källa), en ny­pa salt och li­te jäst ... el­ler sur­deg om det är ett sur­degs­knäc­ke. och du vet ju hur gott det blir när det blan­das i en deg och gräd­das i en ugn. så var­för krång­la till det? Var­för sät­ta till sa­ker som in­te hör hem­ma i brö­det el­ler i din mage? nej, vi lå­ter gam­mel­far­mors mor­mors re­cept va­ra orört. har det fun­ge­rat så här långt, fun­ge­rar det länge till.

är Du in­tres­se­rad av Vad Du stop­par i Dig?

Da­gens mest re­to­ris­ka frå­ga, el­ler hur? Visst vill du ve­ta vad du äter, idag mer än nå­gon­sin för­ut. För tänk ef­ter, al­la de till­sat­ser som an­vänds idag, hur kom­mer de att på­ver­ka oss om tret­tio år? el­ler hur de går i arv? har vi en aning? nix. tum­re­geln är där­för att ju enkla­re in­ne­håll, desto tryg­ga­re lär det va­ra.

VänD på pa­ke­tet.

Vi mär­ker att vi in­te är en­sam­ma att re­so­ne­ra så. bak­si­dan tycks ha bli­vit den nya fram­si­dan. är du ock­så en av al­la de som står och vän­der på mat­för­pack­ning­ar­na? Vå­ra tål verk­li­gen att vän­das på. Det finns ing­et där som du in­te kan ut­ta­la, el­ler för­stå vad det är. och så ska det va­ra, el­ler hur?

Vi byg­ger Vå­ra eg­na ma­ski­ner som in­te be­hö­Ver någ­ra till­sat­ser.

ska man ba­ka 650 ton bröd var­je må­nad be­hö­ver man ma­ski­ner som hjäl­per till. Vi har all­tid själ­va kon­stru­e­rat det vi be­hö­ver för att gö­ra vårt bröd, ut­an att för den skull för­änd­ra re­cep­tet. tek­no­lo­gin ska ju an­pas­sas till brö­det, in­te tvärtom. Det bör­ja­de med far­fars far som bygg­de en deg­blan­da­re av bil­de­lar. och så har det fort­satt år ef­ter år. Från de­grum­met, till kav­ling­en, ug­nar­na och ma­kan – stång­en man trär ge­nom hå­let på vå­ra run­da kakor när de ska tor­ka. tek­ni­ken för­ny­as och blir bätt­re. Ja­kobs karins re­cept för­blir oför­änd­rat. re­sul­ta­tet är vi myc­ket stol­ta över.

Ba­kad på när­pro­Du­ce­raD råg och meD Fos­sil­Fri Vär­me.

än­da sen gam­mel­far­mors mor­mor bör­ja­de ba­ka sitt upp­skat­ta­de bröd har vi an­vänt när­pro­du­ce­rad råg. hon ba­ka­de på vad som od­la­des på åk­rar­na runt byn. De åk­rar­na räc­ker in­te läng­re till så vi har fått ut­vid­ga vårt skör­de­om­rå­de. men vi sträc­ker oss in­te läng­re bort än 34 mil från lek­sand, även om det skul­le va­ra bil­li­ga­re att im­por­te­ra från and­ra län­der. att va­ra rädd om mil­jön ska in­te stan­na vid vack­ra ord, el­ler hur? Den el som vär­mer vå­ra ug­nar är 100% för­ny­el­se­bar och vi åter­vin­ner all ener­gi från ug­nar­na till upp­vär­ming av kon­tor och varm­vat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.