Upp

Leva & Bo - - Redaktören -

KUD­DAR, LJUSLYK­TOR, plä­dar, lam­por, mat­tor och en vas. Tänk vad någ­ra små de­tal­jer kan pig­ga upp hem­met. Vi har valt ut 18 vack­ra sa­ker som kan gö­ra stor skill­nad i ditt hem. Välj bud­get el­ler lyx! Och en kud­de för 249 kro­nor kan va­ra li­ka fin som en för 750 kro­nor.

På si­dan 32 hit­tar du in­red­nings­de­tal­jer i blått och guld som pas­sar per­fekt i höst.

Med rätt de­tal­jer kan du ska­pa ett dröm­hem i här­lig har­mo­ni. Följ med hem till An­ni­ka som bor i en lä­gen­het i ett char­migt 20-tals­hus mitt i Stock­holm. Hon tyck­te att det blev för ljust med de vi­ta väg­gar­na och må­la­de lä­gen­he­ten i oli­ka grå ny­an­ser i stäl­let. Det känns bå­de varmt och my­sigt med ru­sti­ka möb­ler, na­tur­ma­te­ri­al som trä och vack­ra blick­fång. Ki­ka på si­dan 22 och bli in­spi­re­rad.

Le­tar du in­red­ning på nä­tet? Vi har valt ut 24 fa­vo­rit­bu­ti­ker där du kan hit­ta det mesta till ditt hem. Sto­ra möb­ler, tex­tili­er och små­sa­ker. Allt finns ba­ra ett klick från dig, hem­ma i sof­fan. När du vill. På si­dan 40 hit­tar du vår sto­ra gui­de.

Läng­tar du ef­ter nya go­da re­cept som bå­de kan för­gyl­la din var­dag och pas­sa när vän­ner­na kom­mer på mid­dag? Pas­ta är den per­fek­ta bjud­ma­ten som all­tid går hem. Pro­va hem­la­gad ra­vi­o­li med kyckling och ri­cot­ta, kräft­pas­ta, pastagratäng med lammfärs och älgskav med tratt­kan­ta­rel­ler. Ljuv­ligt gott kan jag lo­va. Re­cep­ten hit­tar du på si­dan 54.

Och glöm in­te att du kan väl­ja att kö­pa ditt magasin LE­VA&BO med och ut­an vår hu­vud­tid­ning.

”Det känns bå­de varmt och my­sigt med ru­sti­ka möb­ler”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.