”All­de­les ny­li­gen må­la­de jag om bå­de väg­gar och tak i oli­ka grå ny­an­ser”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

I var­dags­rum­met­har nu Adam en al­kov med dra­pe­ri.

– Jag tänk­te ut lös­ning­en re­dan på vis­ning­en, be­rät­tar An­ni­ka. Jag såg att en av gång­ar­na mel­lan var­dags­rum och hall skul­le kun­na byg­gas igen, mät­te att det skul­le bli 1,20 me­ter brett och 2 me­ter långt, per­fekt för en so­val­kov.­Till en bör­jan sov jag i al­ko­ven men nu är det bätt­re att Adam har den och he­la var­dags­rum­met med si­na kom­pi­sar.

Un­der rätt års­tid är kungs­bal­kong­en så klart det bäs­ta med att bo här tyc­ker An­ni­ka. En kungs­bal­kong kal­las en bal­kong på övers­ta vå­ning­en som stäc­ker sig över fle­ra rum, of­ta he­la lä­gen­he­ten. Här ut­nytt­jas den med sitt­grup­per,­vack­ra stil­le­ben, dag­bädd, tomatodlingar, träd och blom­mor.

IN­RED­NING­EN I HEM­MET är ge­nom­tänkt och en­het­lig. An­ni­ka har in­rett med myc­ket från den eg­na bu­ti­ken men även med äld­re möb­ler och pry­lar. Gam­la vac­kert nöt­ta trä­skåp tar hand om för­va­ring och vack­ra stil­le­ben finns i al­la rum­men. Ro­li­ga lam­por, char­mig

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.