”Köp en mat­ta du verk­li­gen tyc­ker om och ut­gå ifrån den med öv­rig in­red­ning”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

ke­ra­mik, kru­kor, speg­lar, sta­ty­er, bric­kor och väx­ter sam­sas på ett smak­fullt sätt. Na­tur­ma­te­ri­al med trä i fokus syns i bän­kar och bord men även sten som mar­mor­i soff­bord och järn i någ­ra sto­lar. Färgska­lan är även den na­tur­lig men mix­as i vis­sa de­tal­jer med varmt orange och tur­kost, An­ni­ka äls­kar färg­kom­bi­na­tio­ner. På vis­sa väg­gar har An­ni­ka satt upp hand­gjor­da och hand­tryck­ta pap­per­sark från In­do­ne­si­en, fle­ra styc­ken i grupp blir som en fond­ta­pet, säng­ga­vel el­ler en stor tav­la. En spän­nan­de kon­trast till de grå väg­gar­na.

– All­tid när jag får frå­gan om ett bra inredningstips för var­dags­rum­met tyc­ker jag att man ska bör­ja med mat­tan, sen lö­ser sig allt vart­ef­ter. Köp en mat­ta du verk­li­gen tyc­ker om och ut­gå ifrån den med öv­rig in­red­ning, sof­fa, bord, få­töl­jer, kud­dar, och så vi­da­re, då kan det in­te bli fel, för­kla­rar An­ni­ka.

HEN­NES EGEN VARDAGSRUMSMATTA är en färg­stark ke­lim med rik­tigt här­ligt mät­ta­de fär­ger som kom­bi­ne­ras med en na­tur­vit sof­fa, många kud­dar och tre styc­ken soff­bord­i grupp.

An­ni­ka tip­sar ock­så om att in­te sät­ta upp gar­di­ner, det finns så myc­ket an­nat att pyn­ta ett föns­ter med. Ro­li­ga lam­por och fi­na väx­ter kan man bå­de stäl­la och hänga i ett föns­ter på ett per­son­ligt sätt.

7

9 FÖR­VA­RING

Gam­la trä­skåp lö­ser för­va­rings­pro­blem­på fle­ra stäl­len hem­ma hos An­ni­ka. Fond­väg­gen har hon ta­pet­se­rat med hand­gjor­da och hand­tryck­ta pap­per­sark från In­do­ne­si­en. MEDELHAVSSTIL

Mo­sa­ik­bord, speg­lar och kru­kor är ba­ra någ­ra av al­la de­tal­jer på bal­kong­en. OD­LING

Ut­an­för köks­fönst­ret finns to­mat­od­ling­en nä­ra till hands och det är ba­ra att ploc­ka in vid be­hov. Mo­sa­ik­bor­den­från Spi­ti.­

8

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.