”En helg cyk­la­de vi ner till en auk­tion för att ki­ka och kom hem med fem äk­ta mat­tor och någ­ra tav­lor”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

köp­te sitt nya hus 2013. Ett hus som det fak­tiskt ba­ra var att flyt­ta in i. De ti­di­ga­re ägar­na ha­de re­no­ve­rat och gjort allt i en stil som pas­sa­de Cis­si och Jan-Erik. In­te ens väg­gar­na be­höv­de målas om.

Kö­ket ha­de bytts ut 2005 och un­ge­fär sam­ti­digt ha­de ett stort ga­rage byggts till. Så Jan–Erik fick ett nytt ga­rage, som han öns­ka­de.

Det nya hu­set är från 1946 och många ori­gi­nal­de­tal­jer är fort­fa­ran­de be­va­ra­de.

Pa­ret upp­lev­de det som be­fri­an­de att flyt­ta till ett hem som var i gott skick men som re­dan ha­de fått si­na tör­nar, till skill­nad från de­ras gam­la, hel­re­no­ve­ra­de hus.

– Här går vå­ra vän­ner in med klac­kar, nå­got som in­te hän­de i vårt gam­la hus, be­rät­tar Cis­si.

CIS­SI OCH JAN-ERIK är inga hem­ma­fix­a­re ut­an le­jer bort pro­jekt och är no­ga med att väl­ja duk­ti­ga hant­ver­ka­re. Där­för var det själv­klart att snic­ka­ren som ha­de hjälpt pa­ret i gam­la hu­set fick upp­dra­get att byg­ga en ny altan 2014. För att däc­ket skul­le smäl­ta sam­man med det nya hu­set val­de pa­ret träsla­get cu­ma­ro, ett vä­der­be­stän­digt och te­ak­lik­nan­de träslag som blir grått med ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.