”Cis­si gil­lar 50- och 60-tals­de­tal­jer och vill ska­pa ett le­van­de hem där sa­ker­na kan by­ta plats”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Näst på tur står att gö­ra i ord­ning bad­rum­met på över­vå­ning­en och byg­ga en ba­stu. Det är ett stort rum med ut­gång till en li­ten bal­kong, så här finns många möj­lig­he­ter och pla­ne­ring­en är i full gång.

Of­tast är det Cis­si som tar ini­ti­a­tiv till nya pro­jekt, som pa­ret se­dan hjälps åt att ge­nom­fö­ra – och Jan-Erik skis­sar gär­na.

De pla­ne­rar in­köp no­ga och vän­tar tills de hit­tar pre­cis rätt sak in­nan de slår till, men ibland är de även mer spon­ta­na.

– En helg cyk­la­de vi ner till en auk­tion för att ki­ka och kom hem med fem äk­ta mat­tor och någ­ra tav­lor, så visst är vi bå­da im­pul­si­va ibland.

Cis­si gil­lar 50- och 60-tals­de­tal­jer och är den som väl­jer in­red­ning­en. Hon lä­ser in­red­nings­blog­gar och inspireras av Instagram och vill ska­pa ett le­van­de hem där sa­ker­na kan by­ta plats och flyt­ta runt.

ATT DET BLEV just det här hu­set ef­ter al­la hus­vis­ning­ar var in­te alls gi­vet.

– Jan-Erik var bort­rest och min mam­ma och jag skul­le tit­ta på ett gam­malt trä­hus, sam­ma dag som det var vis­ning­ar för det­ta, sä­ger Cis­si.

Trä­hu­set var fint men Cis­si kun­de in­te fö­re­stäl­la sig själv att bo i det. Mäk­la­ren tip­sa­de om att hon skul­le föl­ja med till fun­kis­vil­lan i stäl­let och vid be­sö­ket föll hon direkt för ut­sik­ten och den öpp­na plan­lös­ning­en.

Att pa­ret till slut val­de fun­kis­vil­lan har de ald­rig ång­rat.

Ne­dan­för öpp­ning­en i trap­pan står en gam­mal stol som Cis­si hit­tat på Bloc­ket. Ljuslyk­tor­na är gjor­da av glas­konst­nä­ren Ca­ro­li­ne Sa­lan­der.

TA­PET­SE­RAT

De­lar av tv-rum­met har Cis­si och Jan-Erik ta­pet­se­rat med en ta­pet från Eng­els­ka ta­pet­ma­ga­si­net. Sof­fan, bor­det och mat­tan kom­mer från C/O ho­me. Ljusstake från Ge­org Jen­sen.

DE­TALJ

Den lil­la gra­nen pry­der skriv­bor­det från 50-ta­let, ett av Cis­sis Bloc­ket­fynd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.