”Här kän­ner jag lugn och ro”

Ma­ria och fa­mil­jens dröm gick i upp­fyl­lel­se när de hit­ta­de sin häst­gård på lan­det. – Det var fu­la plast­mat­tor över­allt, sun­kigt och sli­tet, men det ro­li­ga var att det än­då kän­des så him­la rätt.

Leva & Bo - - Läsarhemmet - Be­rät­tat för SU­SAN­NE EL­LINGSWORTH

JAG VILL GÄR­NA de­la med mig av vår histo­ria om hur vi med en knip­pa mo­dig­het och glatt hu­mör kun­de upp­nå vå­ra dröm­mar.

Vi var bo­sat­ta i ett po­pu­lärt vil­la­om­rå­de, i ett hus vi köpt loss, med hög må­nads­kost­nad, men vi triv­des ald­rig.

Vi bör­ja­de le­ta ef­ter ett hus på lan­det och vi le­ta­de sä­kert var­je kväll i två års tid. Till slut hit­ta­de vi en häst­gård till bra pris. Med berg­vär­me och fem hek­tar mark till, men hel­re­no­ve­ring skul­le be­hö­vas.

TAN­KEN FAST­NA­DE ATT om vi kö­per det så kan vi bo bil­ligt och le­va på rik­tigt. Förs­ta gång­en vi åk­te hit kän­de vi att det var för långt att kö­ra. Men be­stäm­de oss för att åka ut och tit­ta en and­ra gång. Den­na gång kän­de jag direkt när jag klev ut ur bi­len att vil­ket snällt hus det var! Vil­ka här­li­ga vid­der, vil­ken ut­sikt! At­mo­sfä­ren gav mig frid och ro. Jag kän­de starkt att här vill jag bo. Och Nick­las kän­de det­sam­ma. Nu skul­le han änt­li­gen få sitt ga­rage och jag skul­le kun­na flyt­ta häs­ten hit.

DRÖM­MAR­NA STACK I väg med oss och vi bo­ka­de en vis­ning. Där in­ne var det fu­la plast­mat­tor över­allt, sun­kigt och sli­tet, men det ro­li­ga var att det än­då kän­des så him­la rätt. Sagt och gjort! Vi la ett skam­bud då går­den ha­de va­rit till sa­lu i över två år. Säl­ja­ren god­tog vårt bud och nu sit­ter jag här och lä­ser LE­VA & BO med en kopp kaf­fe och kän­ner att vi har lyc­kats!

He­la vår se­mes­ter gick åt till bo i vår hus­vagn och job­ba på hu­set 7–19 var­je dag. Vi har rus­tat och flyt­tat in al­la mil­jo­ner flytt­kar­tong­er bland ta­petrul­lar, pens­lar och så­gar och lis­ter.

Den­na rö­ra är tuff att han­te­ra för en pe­dant som mig, men i går kväll fick vi so­va i en säng i vårt hus! I ett ny­re­no­ve­rat sov­rum, re­na him­mel­ri­ket!

”Hu­set har en bra plan­lös­ning”

Ma­ria, 34, Nick­las, 37, Lin­nea, 12, Li­nus, 6 och ka­ni­nen Sim­ba och hams­tern Mitsubishi Jo­nes och snart vår is­lands­häst Askur.

Hu­set:

Hus på 125 kvadrat­me­ter med käl­la­re och häst­gård på i Spannar­bo­da ut­an­för Lin­des­berg.

Att det har en snäll at­mo­sfär, bra plan­lös­ning och att det fanns un­der­ba­ra trä­golv un­der var­je plast­mat­ta.

Det bäs­ta med hu­set:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.