Hit­ta dröm­kö­ket i vår sto­ra gui­de

Leva & Bo - - Redaktören -

MITT DRÖMKÖK har länge va­rit vitt och lantligt, men nu bör­jar jag sneg­la mot li­te pa­stel­li­ga­re fär­ger. Lindblomsgrönt och ljust tur­kost skul­le va­ra fan­tas­tiskt fint. Med de­tal­jer i trä och blan­ka me­tal­ler. Det blir en per­fekt mix av lantligt och mo­dernt. Läng­tar du ef­ter ett nytt kök? El­ler be­hö­ver du ba­ra tips på de rät­ta de­tal­jer­na som kan ge ett lyft? Vi bju­der på en stor gui­de med fle­ra här­li­ga sti­lar och pry­lar på si­dan 36. Välj bland pa­stel­ler, trä el­ler gra­fiskt svart­vitt.

För dig som äls­kar blått och blankt finns det un­der­ba­ra kö­ket på si­dan 20. El­ler ki­ka in hem­ma hos Ni­co­li­ne som ska­pat sitt dröm­hem på Got­land. Hu­set från 1911 har ett ljuv­ligt gam­mal­dags­kök med ge­ne­rös mat­plats. Vitt, vitt, vitt men väl­digt my­sigt och in­spi­re­ran­de.

Pas­sa på att plan­te­ra vå­rens lö­kar nu. Pe­ta ner lö­kar i ra­bat­ten, un­der fa­vo­ritt­rä­det, vid brev­lå­dan och kanske i en stor kru­ka. Ju mer desto bätt­re! När vå­ren kom­mer får du se­dan en sa­go­lik be­lö­ning ­­när he­la träd­går­den blom­mar. Pro­va gär­na någ­ra av ny­he­ter­na som de mörkt li­la tul­pa­ner­na­på si­dan 66.

Go­da re­cept på sä­song­ens-go­das­te grön­sa­ker, shop­pinggui­de till Kö­pen­hamn, ett un­der­bart bad­rum och myc­ket mer hit­tar du i vec­kans extra, tjoc­ka magasin!

”Lindblomsgrönt och ljust tur­kost skul­le va­ra­fan­tas­tiskt fint”

Följ oss på instagram! @le­va­o­bo

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.