Ger enk­la & ro­li­ga tips

Pro­gram­le­da­ren Elin Ek vill upp­munt­ra till ska­par­lust med nya boken ”Jag gre­jar allt­så finns jag!”. – Jag tror att be­ho­vet att gö­ra sa­ker med hän­der­na har bli­vit stör­re i dag när allt är så di­gi­talt. Ål­der: Bor: Gör:

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av SU­SAN­NE EL­LINGSWORTH

Vad är det för bok du gjort?

– En bok för 12–13-åring­ar där jag för­sö­ker in­spi­re­ra dem att gö­ra nya gre­jer. Det är en så kre­a­tiv och ener­gisk ål­der. Det är då man går ifrån pär­l­plat­te-ål­dern till att bör­ja gö­ra sa­ker på rik­tigt. Jag minns hur kul det var när man kun­de bör­ja gö­ra sa­ker som man kun­de an­vän­da. Jag gjor­de Lo­vik­ka­van­tar i slöj­den och syd­de en ano­rak.

Var­för ska man pyss­la?

– Jag väl­jer att in­te an­vän­da or­det pyss­la. Jag sä­ger gre­ja! Pyss­la lå­ter li­te ovik­tigt. Jag tror att al­la mår bra av att gre­ja, att gö­ra nå­got kre­a­tivt med hän­der­na. Att hit­ta nå­got som man tyc­ker är ro­ligt. Jag tror ock­så att be­ho­vet att gö­ra sa­ker med hän­der­na har bli­vit stör­re i dag när allt är så di­gi­talt.

Vil­ka vän­der du dig till?

– När jag gjor­de Gry­net var jag tyd­lig med att jag vän­de mig till bå­de kil­lar och tje­jer och sam­ma gäl­ler med den­na bok.

Vad är det du tip­sar om?

– Allt från enk­la sa­ker som att sy en egen kud­de till att gö­ra garn av gam­la t-shir­tar, som du se­dan kan vä­va en mat­ta av. Jag vi­sar ock­så sätt att åter­an­vän­da sa­ker. Den där stic­ka­de trö­jan som krympt i tvät­ten kan bli ett padd­fo­dral. Myc­ket är gans­ka en­kelt och ro­ligt att gö­ra. Det är kul att gö­ra nå­got som man kan ha på sitt rum, egen­till­ver­ka­de sa­ker som be­rät­tar vem man är.

Hur ser din se­nas­te syd­da grej ut?

– Nu har jag ju ba­ra gre­jat till boken på se­nas­te ti­den. Jag är sjukt nöjd med Zla­tan-skor­na jag gjor­de. Ett par vi­ta, bro­de­ra­de snea­kers.

Hur ser det ut hem­ma hos dig?

– Det är stö­kigt för jag är små­barns­för­äl­der. Det är myc­ket ta­pe­ter. Jag är ett rik­tigt Wil­li­am Mor­ris-fan som gil­lar blom­migt och star­ka fär­ger. Och så gil­lar jag lin­ol­je­färg. Har man väl bör­jat må­la med det är det svårt att slu­ta.

38. Stock­holm. Pro­gram­le­da­re och för­fat­ta­re.

Boken ”Jag gre­jar allt­så finns jag!”, Bonnier Carl­sen för­lag.

Ak­tu­ell med:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.