”Ef­tersom vi bor i ett gam­malt hus var jag no­ga med att allt vi gjor­de skul­le an­das förr i ti­den”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

En kort tid ef­ter att Ni­co­li­ne och Hen­rik ha­de flyt­tat in märk­te de att kö­ket var då­ligt pla­ce­rat. Dess­utom kän­des det li­tet och mörkt. De be­stäm­de sig för att ta ner en vägg mel­lan två rum och flyt­ta kö­ket – för att få en rym­li­ga­re och öpp­na­re käns­la.

Nu flö­dar lju­set in ge­nom fönst­ren i två vack­ra bur­språk som ger rum­met ka­rak­tär.

– Vi kun­de an­vän­da det gam­la kö­ket un­der ti­den vi bygg­de. På så vis kun­de vi re­no­ve­ra i lugn takt ut­an att be­hö­va stres­sa fram re­no­ve­ring­en av prak­tis­ka skäl.

NI­CO­LI­NE VIL­LE SKA­PA ett ljust lant­kök, som skul­le va­ra rym­ligt och ha plats för många vän­ner runt bor­det.

Hon skis­sa­de hur hon vil­le ha det och en snic­ka­re bygg­de se­dan upp kö­ket från Mar­bo­dal.

– Ef­tersom vi bor i ett gam­malt hus var jag väl­digt no­ga med att allt vi gjor­de skul­le an­das förr i ti­den.

Väg­gen vid köks­de­len kläd­des i ett vitt, fa­sat ka­kel. Och en köksö bygg­des med en prak­tisk be­tong­ski­va och ru­stik käns­la. Un­der köksön pla­ce­ra­des en vinkyl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.