”Vi har satt in höga golv­sock­lar och svar­ta kon­tak­ter i gam­mal­dags ut­fö­ran­de”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

– Förr fanns ju in­te vinkyl och vit­va­ror och däri lig­ger ut­ma­ning­en. Men jag tyc­ker att vi har lyc­kats att få in mo­der­ni­te­ter ut­an att gö­ra av­kall på hu­sets stil. In­red­ning­en är om­sorgs­fullt ut­vald. – Jag har va­rit no­ga med al­la de­tal­jer. Vi har satt in höga golv­sock­lar och svar­ta kon­tak­ter i gam­mal­dags ut­fö­ran­de från Re­no­va för att få rätt käns­la.

NÄR VÄG­GEN REVS för att ge plats åt det sto­ra kö­ket fick det nya rum­met två oli­ka sor­ters golv. I mat­sa­len låg ett trä­golv och i köks­de­len ett par­kett­golv. Snic­ka­ren tog bort par­kett­gol­vet och la­de i stäl­let in ett brädgolv som lik­na­de gol­vet i mat­sa­len.

Ni­co­li­ne må­la­de brä­dor­na och drog se­dan med en skruv­mej­sel i spring­or­na – så att det skul­le se ut som att brä­dor­na all­tid ha­de le­gat där.

– Det blev så bra som jag trod­de att det skul­le bli. Vi har lyc­kats för­e­na nytt med det gam­la ut­an att hu­set tap­par sin själ. Jag är så nöjd med vårt kök. Mat­bor­det har bli­vit den cen­tra­la plat­sen i hu­set. – Där har vi sut­tit med tän­da ljus och skis­sat på de and­ra rum­men som vi ska byg­ga om. Det är otro­ligt skönt att ha ett rum som är klart när man le­ver i ett re­no­ve­rings­ob­jekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.