”Vi gjor­de om det mesta, det låg plast­mat­tor över­allt”­

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

DET VI­TA HU­SET som bygg­des 1994 lig­ger i Ek­bac­ken ut­an­för Väs­terås. – Loft­de­len är byggd 2004, sä­ger Su­san­ne som till­sam­mans med An­ders köp­te hu­set för fy­ra år se­dan. – Vi ha­de varsin lä­gen­het när vi träf­fa­des, sä­ger Su­san­ne. Först tänk­te vi må­la hu­set svart, men det pas­sa­de in­te alls.

När An­ders och Su­san­ne flyt­ta­de in i om­rå­det som lig­ger nä­ra Mä­la­ren, och som förr i värl­den var ett som­mar­stu­geom­rå­de, re­no­ve­ra­de de bland an­nat kö­ket.

– Vi gjor­de om det mesta, det låg plast­mat­tor över­allt och så. Men bad­rum­men har vi kvar.

IN­RED­NING­EN GÅR I vitt och svart – med någ­ra färg­gla­da de­tal­jer. Och ty­ger och tav­lor är of­ta zebra­mönst­ra­de. – Det gil­lar jag verk­li­gen för till­fäl­let. Den nya de­len av hu­set har högt i tak och en spi­ral­trap­pa­upp till loft­de­len där sovrummet lig­ger.

– Det var där­för vi köp­te hu­set, sä­ger Su­san­ne. Var­dags­rum­me­t är luf­tigt och här trivs he­la fa­mil­jen.

– Jag gil­lar ju ord­ning och re­da, men det är ba­ra att kon­sta­te­ra att de vec­kor­na när vi har bar­nen så får kud­dar­na lig­ga li­te hul­ler om bul­ler.

6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.