LYC­KAS MED TUL­PAN­LÖ­KAR­NA

PLAN­TE­RA TI­DIGT

Leva & Bo - - Blomsterprakt -

� på hös­ten – då får lö­kar­na gott om tid att ro­ta sig in­nan kär­len går ner i mar­ken. Från sep­tem­ber till ok­to­ber går det bra att sät­ta de lö­kar som ska blom­ma vå­ren 2016. Star­ta ti­di­ga­re ju läng­re norrut du bor. När fros­ten kom­mer är det för­sent. � så snart du kan ef­ter in­kö­pet ef­tersom de lätt blir då­li­ga an­nars. ­Kon­trol­le­ra att lö­kar­na är fris­ka och sål­la bort ex­em­plar som ser ut att va­ra an­grip­na av mö­gel. � i väl­drä­ne­rad jord. Men blir det all­för blött ris­ke­rar lö­kar­na att rutt­na. � vid plan­te­ring­en så kla­rar lö­kar­na ky­lan bätt­re och har lät­ta­re att stå emot svam­pan­grepp. � lö­kar­na på oli­ka djup kom­mer tul­pa­ner­na att blom­ma vid oli­ka tid­punk­ter – på så sätt kan du för­länga blom­ning­en. Du kan även mixa lö­kar som blom­mar ti­digt med lö­kar som blom­mar sent på sä­song­en för en lång­li­vad ra­batt. � ef­fekt – pla­ce­ra lö­kar­na i grup­per i stäl­let för att spri­da ut dem över en stor yta. � lö­kar på nä­tet – smi­digt med le­ve­rans direkt i brev­lå­dan.

PLAN­TE­RA LÖ­KAR­NA

TUL­PAN­LÖ­KAR TRIVS

TILL­SÄTT BENMJÖL

OM DU PLAN­TE­RAR

FÖR EN MAF­FIG

BE­STÄLL DI­NA

2

3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.