För­änd­ra en­kelt med fi­na tex­tili­er

Leva & Bo - - Redaktören -

Nya tex­tili­er är det all­ra bäs­ta sät­tet att för­änd­ra hem­ma. Någ­ra nya kud­dar i sof­fan gör stor för­änd­ring! En­kelt och snabbt får du en helt ny färgska­la. Oli­ka möns­ter pas­sar of­ta ovän­tat bra till­sam­mans. Om du hål­ler dig till en färgska­la blir det mat­chat och har­mo­niskt. Så en­kelt.

Bli in­spi­re­rad av tre oli­ka färgsti­lar som pas­sar i hös­tens var­dags­rum. Blått och pe­trol är svalt ele­gant. Gult till­sam­mans med li­la är spän­nan­de. Ro­sa och tur­kos är en mjuk och ro­fylld mix. Kud­dar, plä­dar, gar­di­ner och mju­ka mat­tor, hit­ta det du gil­lar all­ra bäst på si­dan 42.

Ef­ter kud­dar­na är grö­na väx­ter bäs­ta sät­tet att få hem­met att se fräscht och här­ligt ut. Fyll föns­ter­brä­den, häng upp amp­lar och le­ta fram en gam­mal pi­e­de­stal! Det ska va­ra fullt med väx­ter. Gär­na kak­tu­sar av oli­ka slag, så fi­na i grupp, och enk­la att skö­ta om. På si­dan 32 får du många idéer som ger dig ett grö­na­re hem.

Pas­sa på att bju­da hem di­na vän­ner på en mus­tig höst­gry­ta. La­ga gott med lamm, rå­djur, älg el­ler helt ve­ge­ta­riskt. Fem nya re­cept hit­tar du på si­da 58.

Dess­utom får du spän­nan­de shop­ping­tips, här­li­ga dröm­hem­och myc­ket mer.

Följ oss gär­na på Instagram,­@le­va­o­bo. Här finns mas­sor av ny­he­ter­och tips.

”Om du hål­ler dig till en färgska­la blir det mat­chat och har­mo­niskt”

UL­RI­KA NORDLINDER re­dak­tör LE­VA & BO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.