”När lä­gen­he­ten blev min var det ­blom­mi­ga ta­pe­ter på väg­gar­na och ett röd­brunt skep­par­golv i kök och hall”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

vär­me. Över­hu­vud­ta­get öns­kar jag att vi skul­le vå­ga sät­ta mer per­son­lig touch på vå­ra hem, sä­ger hon.

UN­DER ÅRENS LOPP har Lau­ra flyt­tat myc­ket och byggt upp nya hem bå­de i Sve­ri­ge och ut­om­lands. Trots att hon äls­kar in­red­ning är hon in­te nostal­gi­ker när det kom­mer till möb­ler. För­u­tom vis­sa tav­lor, böc­ker och pryd­nads­sa­ker som har en spe­ci­ell be­ty­del­se för hen­ne bru­kar hon in­te flyt­ta med sitt bo­hag till nya adres­ser. Det är slent­ri­an för Lau­ra. Och slent­ri­an är ing­et som ro­ar hen­ne. In­för flyt­ten till Ka­na­ri­eö­ar­na gav hon bort och sål­de allt. Och när det var dags att läm­na Gran Ca­na­ria ef­ter fy­ra år, var det ut­an att ploc­ka med sig en pi­nal.

– Det är ro­ligt när det blå­ser nya vin­dar, man ska in­te va­ra rädd för för­änd­ring­ar. Ma­te­ri­el­la ting går all­tid att er­sät­ta. Det per­son­li­ga lig­ger in­te i det ma­te­ri­el­la, ut­an mer i den at­mo­sfär man ska­par med oli­ka ma­te­ri­el­la ting. Men man be­hö­ver in­te hel­ler, som jag har gjort, by­ta ut allt för att ska­pa en ny käns­la i sitt hem. Ibland räc­ker det med att man änd­rar på de­tal­jer för att ge sitt hem en ny ka­rak­tär, sä­ger Lau­ra.

För två år se­dan flyt­ta­de Lau­ra från en mind­re ­lä­gen­het i Mal­mö till da­gens 160 kvadrat­me­ter sto­ra ga­vel­lä­gen­het med föns­ter i fy­ra vä­der­sträck och en här­lig bal­kong att nju­ta av som­mar­tid. Hon var ute ef­ter rymd och tak­höjd, men nå­gon pa­rad­vå­ning med fle­ra rum i fil var hon in­te på jakt ef­ter. Hon sök­te ett bo­en­de med möj­lig­het att gå runt i och fann det högst upp i det centralt be­läg­na hu­set från 1912.

– När lä­gen­he­ten blev min var det blom­mi­ga ta­pe­ter på väg­gar­na och ett röd­brunt skep­par­golv i kök och hall. Jag vil­le sät­ta en mer mo­dern prä­gel på det he­la och val­de ett svart par­kett­golv i ”skim­mer­plat­tor”.

MAT­SAL Runt mat­bor­det från Il­va sit­ter man be­kvämt i skinn­sto­lar, de­ko­re­ra­de med ni­tar och sil­ver­ring­ar. De oval­for­ma­de lam­por­na i kri­stall är svensk de­sign från Kungs­möb­ler. På bå­da si­dor om det an­ti­ka ki­na­skå­pet i rött häng­er Lau­ras ­fa­vo­rit­tav­lor med zebra­mo­tiv från Se­a­ting con­cept.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.