BRIC­KA I TRÄ

Som bot­ten, det går även bra med ex­em­pel­vis en bit ply­wood två som hand­tag och fy­ra de­lar som fäs­ten

Leva & Bo - - Snabbfixat -

DU BE­HÖ­VER: ÅÅråspont

ÅÅgre­nar,

ÅÅ­såg ÅÅ­borr ÅÅe­ven­tu­ellt

GÖR SÅ HÄR: Så­ga till de­lar­na till bot­ten i öns­kad stor­lek. Lim­ma ihop råspon­ten med trä­lim. Ploc­ka gre­nar som kan pas­sa ute i na­tu­ren. Mät och så­ga till de­lar av gre­nar­na. Två styc­ken ska fun­ge­ra som hand­tag, så ra­ka som möj­ligt och fy­ra mind­re de­lar som blir fäs­ten. Bor­ra hål rakt ige­nom de fy­ra fäs­te­na. Skru­va ihop bot­ten med fäs­te­na och hand­ta­gen un­der­i­från, först ge­nom bot­ten, se­dan ge­nom fäs­tet och till sist upp i hand­ta­get. Skru­ven be­hö­ver allt­så va­ra till­räck­ligt lång för att räc­ka ge­nom al­la de­lar.

1 2 3 4 5 6 och skruv

trä­lim

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.