”Till­sam­mans stöt­te och blöt­te vi al­la vå­ra idéer, och ur allt det­ta så blev hu­set så här. Pre­cis som vi vil­le”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

tom­ten med ett Gö­te­ne­hus ovan­på. Nå­got som in­te loc­ka­de pa­ret till en bör­jan.

De var in­te sug­na på att ba­ra bli ser­ve­ra­de ett hus, ut­an vil­le va­ra med i al­la led och på­ver­ka.

– Men det vi­sa­de sig att vi fick som vi öns­ka­de. Vi fick ri­ta vårt hus själ­va med hjälp av chefsar­ki­tek­ten Jo­han Da­ni­els­son. Till­sam­mans stöt­te och blöt­te vi vå­ra idéer och ur allti­hop blev hu­set så här. Pre­cis som vi vil­le!

CE­CI­LIA OCH AN­DERS vil­le ha ett ljust hem med myc­ket rymd. De såg fram­för sig en enplansvilla med en stor säll­skaps­del, ett här­ligt kök och högt i tak.

Hu­set ri­ta­des som ett vå­nings­plan med öp­pen ­plan­lös­ning. Från hal­len bjuds man in i ett stort var­dags­rum med fem me­ter i tak­höjd. I direkt an­slut­ning lig­ger kö­ket och köksön som ut­gör hem­mets hjär­ta. Här äter fa­mil­jen till­sam­mans och bar­nen gör läx­or och häng­er med kom­pi­sar.

Vis­ser­li­gen räk­nas hu­set som en enplansvilla, men en li­ten trap­pa le­der till ett mind­re rum en vå­ning upp. Här finns ett krypin för spel och tv-tit­tan­de.

TON­Å­RING­AR­NA OSKAR OCH Hu­go dis­po­ne­rar en egen del av hu­set där de har varsitt rum och eget bad­rum. På så sätt slip­per för­äld­rar och ung­do­mar träng­as och vän­ta på långa du­schar un­der mor­go­nens rus­nings­tra­fik i hem­met. Poj­kar­na de­lar ock­så ett all­rum där de kan um­gås med si­na vän­ner.

– Det är så bra – näs­tan bäst i he­la hu­set! Där kan de sit­ta med kom­pi­sar och sto­ja så myc­ket det vill. Men vi störs in­te, och de be­hö­ver in­te kän­na att de ska var tys­ta.

Mat­bord i vit­ol­jad, mas­siv ek från Il­va. Sto­lar från Svens­ka hem.

DAGS FÖR FI­KA

Li­ten hör­na i kö­ket. Hurts från Ve­dum.

RYM­LIGT KÖK

Kö­ket upp­tar den största de­len av un­der­vå­ning­en. Kök i val­nöt från Ve­dum. Bar­sto­lar från Blås sta­tion i Åhus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.