”Det bäs­ta är när vi öpp­nar skjut­dör­rar­na och in­ne och ute blir till ett”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

I and­ra än­den av hu­sets lig­ger Ce­ci­li­as och An­ders sov­rum med ett an­slu­tan­de bad­rum.

Tvätt­stu­gan och al­la för­va­rings­ut­rym­men är smart un­dan­göm­da och tar ing­en yta från den so­ci­a­la de­len.

Och även om Ce­ci­lia och An­ders har ska­pat gott om ut­rym­me för för­va­ring, bå­de in­om­hus och ut­om­hus, är för­va­rings­ut­rym­men det en­da som Ce­ci­lia skul­le vil­ja ha mer av. Hon gil­lar när det är ord­ning och re­da och tip­sar om att man ska pla­ne­ra no­ga för pry­lar­na.

– Tänk på att ha or­ga­ni­se­rad för­va­ring från tak till golv. Av­sätt smar­ta ytor och ut­nytt­ja dö­da ut­rym­men. Sam­la och spa­ra in­te.

FA­MIL­JEN NJU­TER AV den öpp­na käns­lan och om som­ma­ren sam­spe­lar var­dags­rum­met fint med al­ta­nen ut­an­för.

– Det bäs­ta är när vi öpp­nar upp skjut­dör­rar­na och in­ne och ute blir till ett. Förs­ta som­ma­ren sa vå­ra vän­ner

VARMT & MY­SIGT

Ka­mi­nen brin­ner he­la ­vin­tern, in­te så myc­ket för vär­mens skull ut­an mer för att det är vac­kert och my­sigt med en bra­sa. Ka­min från Con­tu­ra.

GRÖNT I VA­SEN

Vild­vi­net tar fart i glas­va­sen.

IN­BYGGD HYL­LA

En bä­ran­de pe­la­re mitt i hu­set be­höv­des för att stär­ka kon­struk­tio­nen. Ce­ci­lia och An­ders lös­te det fint med in­bygg­da hyl­lor.

7

8

9

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.