Mind­re hus i mo­dern stil

Leva & Bo - - Stor Guide -

BALDAKINHUS I MO­DERN, ku­bis­tisk stil med ra­ka lin­jer och ett rent form­språk. In­ram­ning­en och bal­da­kin­lös­ning­en över al­ta­nen bi­drar även till en per­son­lig stil, sam­ti­digt som den ger ett skydd mot blå­si­ga da­gar. De sto­ra fönst­ren släp­per in ljus i stor­stu­gan. Rox­en 58 är ett mind­re hus, med en funk­ti­o­nell plan­lös­ning som på bäs­ta sätt tar till­va­ra på ytor­na. I hu­set finns ock­så sto­ra möj­lig­he­ter för per­son­ligt an­pas­sa­de ytor där du kan väl­ja en plan­lös­ning som pas­sar dig bäst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.