”Ge­nom åren har vi i prin­cip re­no­ve­rat he­la hu­set. Vi har flyt­tat och ta­git bort väg­gar, även bä­ran­de”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

­såg­spån i hå­ret och ham­ma­re i han­den. All­tid var det nå­got pro­jekt på gång.

Ett par år se­na­re föd­des Al­bin, som fick gå i sam­ma fot­spår.

– Ge­nom åren har vi i prin­cip re­no­ve­rat he­la hu­set. Vi har flyt­tat och ta­git bort väg­gar, även bä­ran­de. Vi har bytt pa­nel och gjort mass­vis med ar­be­ten ut­om­hus för att få en vac­ker och lätt­skött träd­gård, sä­ger Åsa.

I TAKT MED att fa­mil­jen väx­te kän­de Åsa och Jens att de vil­le byg­ga ut hu­set. De tog hjälp av en ar­ki­tekt som ri­ta­de någ­ra för­slag ef­ter pa­rets idéer. Men tom­ten var kom­pli­ce­rad och för att få ige­nom rit­ning­en kräv­des det att grann- fas­tig­he­ten skul­le god­kän­na den. Det gjor­de den in­te och bygg­pla­ner­na la­des ned.

I stäl­let på­bör­ja­de Åsa och Jens job­bet med att ­för­vand­la den oin­red­da käl­la­ren till all­rum.

– Vi bi­la­de bort he­la gol­vet och gräv­de ur en halv­me­ter jord, för att kun­na läg­ga i iso­le­ring och golv­vär­me.

Och i den gam­la mat­käl­la­ren fick berg spräng­as bort för att ge plats åt ett nytt bad­rum. För att ta­ket skul­le bli helt tätt fick för­stu­gan rakt ovan­för gla­sas in.

Många säc­kar med gyp­sum har spack­lats upp på väg­gar­na och i dag är he­la käl­la­ren ett här­ligt vå­nings­plan med bra kli­mat året runt.

EF­TER YT­TER­LI­GA­RE ETT par år blev Åsa gra­vid igen. Det blev en igångspark för att för­verk­li­ga ­ut­bygg­nads­dröm­men som fort­fa­ran­de lev­de kvar.

Ar­ki­tek­ten lo­va­de att ri­ta om ut­bygg­na­den så att den följ­de tom­ten bätt­re och för­sla­get som han vi­sa­de blev helt per­fekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.