Ny­fi­ken på.

In­red­nings­blog­ga­ren An­na Åberg gil­lar do­va fär­ger och att blan­da de­sign med bud­get. Just nu dröm­mer hon om att hit­ta två gam­la karm­få­töl­jer till var­dags­rum­met.

Leva & Bo - - Innehåll - Av DA­NI­EL­LE DEASISMONT Fo­to EVA MALM

Blog­ga­ren An­na Åberg in­re­der ton i ton

Hur skul­le du be­skri­va din stil?

– Min in­red­nings­stil är ljus, en­kel med trä­in­slag och in­te allt­för myc­ket sa­ker fram­me. Jag gil­lar do­va ku­lö­rer som går ton i ton och jag är in­te så myc­ket för möns­ter på mer än mat­tor. Min am­bi­tion in­red­nings­mäs­sigt, när det gäll­ler vårt hem, är att det ska kän­nas hem­trev­ligt och my­sigt, trots att det bå­de är stort och rätt av­ska­lat. Har du all­tid haft sam­ma stil som du har i dag?

– Nej, men grun­den har all­tid va­rit ljus. Se­dan änd­ras det med de­tal­jer be­ro­en­de på tren­der. Jag ha­kar in­te på varen­da li­ten trend, men jag plockar gär­na rus­si­nen ur ka­kan och för­sö­ker blan­da upp med gam­la sa­ker.

Vad in­spi­re­rar dig?

– In­spi­ra­tion hit­tar jag dels hos min fa­milj och mi­na vän­ner, men även ge­nom att lä­sa tid­ning­ar, böc­ker, blog­gar och Instagram. Ditt Instagram­kon­to om in­red­ning har 20 000 föl­ja­re. Har du nå­gon egen fa­vo­ri­tinstagram­ma­re?

– Det finns många in­spi­re­ran­de kon­ton, det är svårt att väl­ja ba­ra en, men @what­de­co­ra­tesmyday är en av många favoriter i mitt flö­de. Jag gil­lar mix­en mel­lan vack­ra bil­der från en per­sons hem och den­nes var­dag.

Var kö­per du helst in­red­ning?

– Jag kö­per in­red­ning bå­de här och där. I bu­ti­ker, på nä­tet och på lop­pi­sar. För mig be­hö­ver in­te in­red­ning va­ra en mas­sa dy­ra sa­ker för att det ska va­ra fint. Jag blan­dar hejvilt mel­lan dy­ra­re de­sign­klas­si­ker och bil­li­ga bud­get­pry­lar. Det har näs­tan bli­vit li­te av en sport för mig att allt ska fun­ge­ra ihop i fin har­mo­ni.

Vil­ken mö­bel till hem­met dröm­mer du om?

– Just nu dröm­mer jag om att hit­ta två gam­la karm­få­töl­jer i rätt träny­ans till vårt var­dags­rum. En ny golv­lam­pa från Flos får gär­na flyt­ta in ock­så. Finns det någ­ra fär­ger el­ler ma­te­ri­al som du gil­lar extra myc­ket just nu?

– Ma­rin­blått och mäs­sing, det är en väl­digt fin kom­bi­na­tion.

Vil­ket är ditt bäs­ta DIY-knep?

– Hugg tag i rol­lern och må­la om di­na väg­gar! Det är en­kelt, snabbt och re­la­tivt bil­ligt. Lju­sa, mör­ka, star­ka el­ler do­va fär­ger… Vå­ga ba­ra må­la, det är mitt bäs­ta knep.

När trivs du som bäst hem­ma?

– När det är fre­dag och ny­stä­dat, he­la fa­mil­jen är sam­lad och jag vet att vi har någ­ra da­gar till­sam­mans fram­för oss. Men jag trivs all­de­les ut­märkt hem­ma i al­la si­tu­a­tio­ner, det här är min borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.