Inred sovrummet i en lyx­ig höst­stil

Leva & Bo - - Redaktören -

JAG DRÖM­MER OM ett ­lyx­i­ga­re sov­rum som mer på­min­ner om ett här­ligt ho­tell­rum än ett upp­sam­lings­stäl­le för ud­da möb­ler som in­te pas­sar nå­gon­stans. Det räc­ker in­te med ba­ra en skön säng, det krävs mer kär­lek till det­ta rum. Snyg­ga la­kan och ljuv­ligt sän­gö­ver­kast med mat­chan­de kud­dar gör stor skill­nad. Och med ge­nom­tänkt för­va­ring blir rum­met mer väl­stä­dat och pryd­ligt. Färgska­lan får gär­na va­ra en­het­lig och mild.

Bli in­spi­re­rad av ett un­der­bart sov­rum på si­dan 16. Här finns allt som gör ditt sov­rum bå­de my­sigt och här­ligt att va­ra i. Tur­kost, blått och vin­rött till­sam­mans med mör­ka träslag ska­par en skön käns­la. Ma­te­ri­al som lin­ne, sam­met och bo­mull pas­sar fint till­sam­mans. Blom­mor, kvis­tar och ljuslyk­tor blir ett fint blick­fång i fönst­ret. Ett fint, li­tet säng­bord och smink­bord pryd­da med sö­ta de­tal­jer spri­der glans i rum­met. Hit­ta de­tal­jer­na och idéer­na som du gil­lar mest och an­vänd dem i ditt eget dröm­rum.

Ta­pe­ter pas­sar ut­märkt i sovrummet. Välj bland 14 favoriter i vår sto­ra gui­de med hös­tens ny­he­ter. Här finns sling­ran­de gröns­ka, ro­man­tis­ka möns­ter, tren­dig mar­mor, gla­mo­rös art déco och spän­nan­de na­tur­mo­tiv. Ljuv­li­ga ta­pe­ter som är lät­ta att tyc­ka om hit­tar du på si­dan 32.

Hem­ma hos in­re­da­ren Lin­da är det ock­så ta­pe­ter i fokus. Hon har ta­git ut sväng­ar­na i sitt dröm­hus i As­kersund. I sovrummet har hon en kart­vägg, i var­dags­rum­met är det guld­ig ock­ra som gäl­ler och i bad­rum­met finns det ro­sa ro­sor på väg­gen. ­Inspireras på si­dan 22.

Du vet väl om att du kan väl­ja själv? Köp LE­VA&BO med el­ler ut­an vår kvälls­tid­ning.

”Färgska­lan får gär­na va­ra en­het­lig och

mild”

UL­RI­KA NORDLINDER

re­dak­tör LE­VA & BO

Följ oss på instagram! @le­va­o­bo

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.