”Fred­rik tyck­te att det gick snabbt, men det här var mitt tret­ton­de hus­höp så för mig var det mer som att gå och hand­la”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

LIN­DA HA­DE BOTT ut­om­lands i 25 år, med un­dan­tag för ett par år då hon drev in­red­nings­bu­tik ut­an­för Öre­bro och i Stock­holm. Hon job­ba­de på bank i Lon­don och bör­ja­de läng­ta hem till Sve­ri­ge och kär­le­ken. Hon ha­de träf­fat Fred­rik un­der ett be­sök i sin hemstad. Bå­da viss­te att de vil­le ut­veck­la re­la­tio­nen men Lin­da trod­de ald­rig att hon skul­le kom­ma att bo i Sve­ri­ge igen.

– Att flyt­ta till­ba­ka var ett jät­tesvårt val. Men läng­tan ef­ter kär­le­ken och ett nytt ka­pi­tel i li­vet gjor­de att jag plöts­ligt är här, sä­ger Lin­da.

Fred­rik ha­de sett hu­set med sjötomt re­dan in­nan pa­ret träf­fa­des men ha­de in­te känt sig re­do att flyt­ta ut på lan­det.

– Till­sam­mans pra­ta­de vi om att bo vid vatt­net. Hu­set kom på tal och vi kol­la­de med mäk­la­ren om det fanns kvar.

Det gjor­de det – och se­dan tog det ba­ra en tim­me för Lin­da och Fred­rik att be­stäm­ma sig för att kö­pa hu­set.

– Ga­let fort men än­då så rätt! Fred­rik tyck­te att det gick snabbt så klart, men det här var mitt tret­ton­de hus­höp så för mig var det mer som att gå och hand­la. He­la hu­set be­höv­de re­no­ve­ras. Allt skul­le ut. – Det var ing­en ord­ning alls. Hu­set sak­na­de bra för­va­rings­ut­rym­men, rum­men var då­ligt pla­ne­ra­de och mur­ri­ga. De kän­des halv­fär­di­ga – dör­rar­na gick in­te att stänga och det sak­na­des lis­ter runt bå­de dörr­kar­mar och föns­ter.

– Värst var nog ba­stun som låg i ute­rum­met. När man öpp­na­de ba­stu­dör­ren klev man rätt ut bland mid­dags­gäs­ter­na!

FRED­RIK BÖR­JA­DE RI­VA i hu­set tre da­gar in­nan Lin­da kom från Lon­don.

– Fred­rik och bar­nen ha­de re­dan ri­vit näs­tan he­la hu­set när jag kom hem.

Fred­rik ha­de två vec­kor kvar på se­mestern som han äg­na­de åt att sät­ta in ett nytt kök från Ikea. Lin­da tog två må­na­der le­digt för att fort­sät­ta re­no­ve­ra när Fred­rik bör­ja­de ar­be­ta igen.

1

2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.