”Jag har all­tid va­rit ett stort fan av att kö­pa bil­li­ga, obe­hand­la­de fu­ruplank till mi­na golv så det fick det bli här med”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

– Fönst­ren var bland det job­bi­gas­te. Att må­la al­la tregla­sa­de föns­ter fy­ra gång­er var in­te ro­ligt. Men slut­re­sul­ta­tet var fan­tas­tiskt och det var mö­dan värt.

– Vi har gjort myc­ket själ­va och spa­rat in li­te peng­ar som vi kan an­vän­da till in­red­ning i stäl­let.

EF­TERSOM HU­SET VAR ut­byggt och en­dast var­dags­rum­met var ori­gi­nal, var det svårt att väl­ja in­red­nings­stil.

– Det lig­ger ju på lan­det och ser ut som ett gam­malt hus ut­i­från. Men in­om­hus kän­des det att det var ut­byggt på 80-ta­let. Det fanns näs­tan inga gam­la, fi­na de­tal­jer.

Pa­ret val­de till slut att hål­la in­red­ning­en mo­dern och mixa med an­ti­ka möb­ler. Gol­ven byt­tes ut.

– Jag har all­tid va­rit ett stort fan av att kö­pa bil­li­ga, obe­hand­la­de fu­ruplank till mi­na golv så det fick det bli här med.

De bet­sa­de plan­kor­na mör­ka och be­hand­la­de med hård­vax­ol­ja.

– Gol­ven är nog det som gör he­la hu­set, tror jag. De ger en mo­dern men väl­digt varm käns­la.

Näs­ta steg var att gö­ra i ord­ning ut­vän­digt. Pa­ret bygg­de ter­ras­ser och fix­a­de till stran­den fram­för hu­set.

Se­dan gjor­de de om tvätt­stu­gan till ett kom­bi­ne­rat kon­tor och ex­trakök till Lin­das Bed & bre­ak­fast.

– Ro­li­gast var att få ord­ning på mitt lil­la B&B som kom i gång i ra­ket­fart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.