GRA­FISKT, NATUR & STRUK­TUR

Möns­ter.

Leva & Bo - - Stor Guide -

ÅÅG­ra­fis­ka Rom­ber, rän­der och and­ra geo­met­ris­ka for­mer är ak­tu­ellt även i höst. Nu klär vi väg­gar­na med kal­li­gra­fi, tri­ang­lar och Art déco-in­spi­re­rat. ÅÅNa­tur­nä­ra. Bo­ta­nis­ka möns­ter och na­tu­ren är en trend. Fjä­ri­lar, blom­mor, sto­ra blad och sling­ran­de gre­nar gäl­ler. Ut­ö­ver na­tur­mo­ti­ven har de grö­na to­ner­na nått trend­top­pen. ÅÅLek Mo­tiv som imi­te­rar oli­ka ma­te­ri­al är spän­nan­de. Ti­di­ga­re har vi sett be­tong, trä och te­gel. Nu kom­mer stic­kat, tex­tili­er, plåt, mar­mor och and­ra ste­nar.

med ma­te­ri­al.

Svart­vit kol­lek­tion Black & white är en ny ta­pet-kol­lek­tion som är fram­ta­gen för att ska­pa in­spi­re­ran­de kon­tras­ter. Här ta­pet Zack, med har­lequin­möns­ter, 339 kro­nor per rul­le, Eco Wall­pa­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.