LÄTTSKÖTA VÄX­TER

Leva & Bo - - Dekorativ Grönska -

ÅÅKak­tu­sar är sucku­len­ter, väx­ter som sam­lar vat­ten i tjoc­ka blad el­ler stam­mar. Sucku­len­ter har sitt ur­sprung i om­rå­den med sto­ra kli­mat­för­änd­ring­ar un­der året – och an­vän­der sin vat­ten­re­serv för att över­le­va tor­ra pe­ri­o­der. ÅÅForm, stor­lek och ut­se­en­de va­ri­e­rar. Många kak­tu­sar har ett skulp­tu­ralt växt­sätt som gör att de blir fi­na som kruk­väx­ter och pas­sar i mo­der­na hem. ÅÅAtt de är så lätt­sköt­ta gör dem ock­så till bra in­om­hus­väx­ter. De väx­er lång­samt, krä­ver mi­ni­malt med sköt­sel och trivs i var­ma rum. ÅÅKak­tu­sar som du kö­per i pyt­tesmå kru­kor för­blir rätt små. Men om du plan­te­rar om dem kan de bli prakt­ful­la ex­em­plar. Plan­te­ra i en li­te stör­re kru­ka i kak­tu­sjord el­ler an­nan sand­blan­dad jord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.