”Man mås­te upp­da­te­ra sig ef­tersom sma­ken änd­ras. Kud­dar är jät­te­bra att för­nya med, jag flyt­tar runt he­la ti­den”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

om­bo­nad­käns­la som in­bju­der till att slå sig ner vid ute­plat­sen, mat­bor­det el­ler i soff­grup­pen.

In­red­ning­en är kon­cen­tre­rad i fi­na grup­per med vack­ra möns­ter på tex­tili­er.

– Jag mö­ble­rar med färg­star­ka mat­tor som grund, då be­hövs in­te så myc­ket möb­ler.

Här är fullt av bå­de an­ti­ka och ny­till­ver­ka­de, fan­tas­tis­ka mat­tor. Över­allt finns det ke­lim­kud­dar med oli­ka möns­ter. Och mas­sor av per­son­li­ga sa­ker som flas­kor, bur­kar och smyc­ken med hal­vä­del­ste­nar som gnist­rar i en mängd to­ner.

KÖKS­GOL­VET PRYDS AV ett an­tikt, ti­be­tanskt häst­täc­ke och mat­char kak­let vid disk­bän­ken och ke­ra­mi­ken­på de öpp­na hyl­lor­na – allt de­sig­nat av An­na.

An­na och en kol­le­ga har en verk­stad på Sö­der­malm i Stock­holm med pro­duk­tion av ke­ra­mik som säljs i eg­na bu­ti­ken el­ler hos åter­för­säl­ja­re.

Hon är dess­utom tred­je ge­ne­ra­tio­nens matt­hand­la­re. Hen­nes far­far bör­ja­de på St­re­co ori­ent­mat­tor, en av Stock­holms för­näms­ta matt­af­fä­rer, i bör­jan på 30-ta­let och An­nas pap­pa Her­bert över­tog se­na­re rö­rel­sen.

Nu har An­na och Magnus va­rit äga­re i 20 år och de­ras in­köps­re­sor till ori­en­ten var­je år har bli­vit en livs­stil. De

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.