Lä­sar­hem­met.

Kristi­ne blan­dar mo­dernt, ma­roc­kanskt och an­tikt

Leva & Bo - - Innehåll Aktuellt Inredning Mat & Dryck - Be­rät­tat för KRISTI­NA ARVLINE

JAG HE­TER Kristi­ne Sa­ka­ri och bor i Pa­ja­la till­sam­mans med min sam­bo Fred­dy, hans två barn och mi­na två barn. Pa­ja­la är ett barn­vän­ligt och lugnt stäl­le där bar­nen kan cyk­la fritt varsom­helst. Ett stäl­le där det är ett sten­kast till allt, där vi in­te räk­nar mil ut­an tid och där al­la kän­ner al­la.

Jag och min yngs­ta dot­ter No­wa­lie flyt­ta­de hit från Över­ka­lix för drygt ett år se­dan när jag star­ta­de upp en fi­li­al till min fri­sörsa­long Stuk hair­de­sign.

Vi köp­te vårt hus för två må­na­der se­dan och tack va­re de för­ra ägar­nas go­da smak så var det ba­ra att flyt­ta in och sät­ta vår prä­gel på det. Jag gil­lar att blan­da sti­lar – mo­dernt, ma­roc­kanskt och in­diskt – med an­ti­ka möb­ler. Det jag fast­na­de för med hu­set var att de är så ljust och fint.

Till och med käl­la­ren är ljus. Jag äls­kar för­va­ring och fi­na de­tal­jer så på bot­ten­vå­ning­en har vi in­rett en stor walk-in closet för he­la fa­mil­jen – en dröm som verk­li­gen har gått i upp­fyl­lel­se.

Här ne­re finns även vå­ra stortje­jers sov­rum och tv-rum, och en ba­stu där vi pas­sar­på att nju­ta så of­ta vi kan!

Det som jag är mest stolt över i hu­set är en tav­la som är gjord av min vän och konst­när Ann- Char­lot­te Karls­son från Över­ka­lix. Den vi­sar min bonus­dot­ter Moa och min dot­ter Key­la.

Fa­vo­rit­plat­sen är mitt var­dags­rum. Ef­tersom plan­lös­ning­en är öp­pen så har man upp­sikt över res­ten av hu­set här­i­från. Och dess­utom hör man al­la skratt och mu­si­ken ner­i­från käl­la­ren och de äld­re bar­nen med vän­ner.

Min in­spi­ra­tion kom­mer från mitt lil­la hu­vud som är fullt av idéer, vil­ket min sam­bo äls­kar, ha­ha. Jag kö­per LE­VA&BO var­je vec­ka och där hit­tar jag all­tid fi­na de­tal­jer och sa­ker jag mås­te in­hand­la och fixa med.

LJUST. Kristi­ne blan­dar mo­dernt, ma­roc­kanskt och an­tikt i vil­lan i Pa­ja­la. Mest nöjd är hon med tav­lan som fö­re­stäl­ler dot­tern och bonus­dot­tern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.