Ny­fi­ken på.

Ann Sö­derlund fros­sar­i ta­pe­ter

Leva & Bo - - Innehåll Aktuellt Inredning Mat & Dryck - Av DA­NI­EL­LE DEASISMONT Fo­to DA­VID SI­CA

Du har flyt­tat. Vad är det bäs­ta med er nya lä­gen­het?

– Det finns själ i den här lä­gen­he­ten! Den är helt fan­tas­tisk, li­te Fanny och Alex­an­der-käns­la med öp­pen spis, bröst­pa­nel och sto­ra, gam­la ju­gend­föns­ter.­Rum­men lig­ger i fil så man kan sit­ta i var­dags­rum­met och spa­na på bar­nen.

By­ter du stil när du flyt­tar?

– Ja, ab­so­lut! Nu har jag helt bytt stil igen, allt shab­by chic går bort. Jag blan­dar grått, ro­sa, gult och grönt i oli­ka ny­an­ser. För förs­ta gång­en i mitt liv har jag en färg­kar­ta som jag in­re­der ef­ter och jag kör som­mar­käns­la året om. Se­dan har vi ta­pet­bo­nan­za i he­la lä­gen­he­ten, jag är be­satt av ta­pe­ter!

Var kö­per du helst ta­pe­ter?

– Just nu är jag väl­digt in­ne på ta­pe­ter från Wil­li­am Mor­ris, Svenskt tenn, Co­le & son. Härom­da­gen sa min man att han skul­le gö­ra slut om jag in­te slu­ta­de pra­ta om ta­pe­ter. Jag har någ­ra kom­pi­sar som ock­så är helt be­sat­ta, vi bru­kar mes­sa bil­der till varand­ra och be om råd.

Vad in­spi­re­rar dig?

– Jag re­ser myc­ket och hit­tar gre­jer över­allt, i lop­pisla­dor i Norr­land el­ler på oli­ka mu­se­um. Jag har gans­ka många vän­ner som är staj­lis­ter så jag får idéer från dem och så blir jag in­spi­re­rad av bil­der på Instagram och Pin­te­rest.

Vil­ken är din fa­vo­rit­plats i hem­met?

– Just nu är det nog matrum­met, där har vi må­lat en fan­tas­tisk grön färg på väg­gar­na. En an­nan, li­te otip­pad grej som jag gil­lar är att vårt städ­skåp är hel­kak­lat in­u­ti. Jag har köpt li­te fi­na flas­kor med städ­pro­duk­ter ock­så vil­ket fak­tiskt gör det li­te ro­li­ga­re att stä­da, även om det fort­fa­ran­de är sjukt trå­kigt

Vad är över­skat­tat i ett hem?

– Jag tyc­ker att många har en ob­scen be­satt­het av för­va­ring! Det här med att allt mås­te ha sin plats och va­ra i ord­ning.­Är det in­te bätt­re att ba­ra ha ett par skor fram­me och res­ten in­stu­va­de­i ett skåp nå­gon­stans?

Vad skul­le du in­te kla­ra dig ut­an?

– Mi­na böc­ker, bar­nens in­ra­ma­de teck­ning­ar och vå­ra lamp­kom­pi­sar, cir­kuslam­por­na som min man de­sig­nar.

ANNS TIPS FÖR HEM­MET

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.