Nya möb­ler kan gö­ra un­der­verk

Leva & Bo - - Redaktören -

JAG LÄNG­TAR STÄN­DIGT ef­ter att gö­ra om hem­ma. Sof­fan är sli­ten och känns in­te li­ka be­kväm som ti­di­ga­re. Kud­dar­na mat­char in­te och det be­hövs mer för­va­ring och kanske nåt läc­kert si­do­bord. Men det är trångt och nå­gon ny stor mö­bel är in­te att tän­ka på.

När mat­sals­bor­det blir av med en iläggs­ski­va blir det plöts­ligt en stor skill­nad. Ett ovalt bord har bli­vit runt. Spän­nan­de. En fåtölj by­ter rum och en låg li­ten trä­bänk får plats i var­dags­rum­met. Där sam­las nu mi­na fa­vo­rit­sa­ker, ljus­sta­kar och en li­ten samling med kak­tu­sar. En li­ten mö­bel räck­te för att för­änd­ra mitt var­dags­rum!

Läng­tar du ock­så ef­ter för­änd­ring? I vec­kans ma­ga­sin bju­der vi på 15 si­dor mö­bel­spe­ci­al. De se­nas­te tren­der­na och de all­ra bäs­ta ny­he­ter­na.

Välj bland 23 ut­val­da sof­for. Här finns sto­ra för he­la fa­mil­jen, små och nät­ta, Ho­ward och lyx­i­ga mo­del­ler. Grått och blått är fär­ger­na just nu.

Vi tip­sar ock­så om här­li­ga skåp för pry­lar­na, kud­dar till sof­fan och läck­ra sto­lar. Kanske hit­tar du mö­beln som ger ditt hem ett lyft!

Bli in­spi­re­rad av ett vac­kert var­dags­rum med klas­sis­ka möb­ler och vack­ra in­red­nings­de­tal­jer på si­dan 20. Här möts so­ta­de ny­an­ser, na­tur­ma­te­ri­al och guld­i­ga me­tal­ler.

Fyll ditt hem med grö­na väx­ter och gör det mer le­van­de. På si­dan 68 hit­tar du nio idéer på hur du kan in­re­da och ska­pa vack­ra stil­le­ben med gröns­ka.

Väl­kom­men till LE­VA&BO, ma­ga­si­net som hjäl­per dig in­re­da ditt dröm­hem!

Du vet väl om att du kan väl­ja själv? Köp LE­VA&BO med el­ler ut­an vår kvällstidning.

”Kanske hit­tar du mö­beln som ger ditt hem ett lyft!”

UL­RI­KA NORD­LIN­DER

re­dak­tör LE­VA & BO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.