”Det som in­te får plats ham­nar i käl­la­ren ­till­sam­mans med Marcus samling av de­sign­fynd”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

HUR IN­RE­DER MAN sitt hem om man he­la da­gar­na ar­be­tar med det se­nas­te in­om in­red­nings­de­sign? Marcus och Eli­sa­beth Holm­gren dri­ver inredningsbutiken Mal­mö mo­dern. De­ras hem är av­slapp­nat in­rett och sam­ti­digt full­prop­pat med de­sign­klas­si­ker. Al­la pry­lar är om­sorgs­fullt ut­val­da och kom­po­ne­ra­de i en smak­full bland­ning av färg, form och tex­tur.

– Det som in­te får plats ham­nar i käl­la­ren till­sam­mans med Marcus samling av de­sign­fynd. Där finns det mest 70-tals­pry­lar i plast. Omöj­li­ga att in­re­da med men gans­ka ro­li­ga, sä­ger Eli­sa­beth.

Att Marcus och Eli­sa­beth bor i ett oan­sen­ligt te­gel­hus i byn Ske­grie mel­lan Trel­le­borg och Mal­mö har sin för­kla­ring. Marcus är upp­vux­en i Trel­le­borg och Eli­sa­beth i Vellinge. Hu­set från 1964 till­hör­de ti­di­ga­re Marcus far­mor och far­far. När far­för­äld­rar­na 1999 frå­ga­de om Marcus och Eli­sa­beth vil­le ha hu­set nap­pa­de pa­ret di­rekt.

På den ti­den var de en­sam­ma i um­gäng­eskret­sen om att bo i hus och byn var gans­ka li­ten. Men se­dan pa­ret tog över hu­set har in­flytt­ning­en va­rit stor. Gam­la bygg­na­der har re­no­ve­rats till uni­ka hem och barn­fa­mil­jer som vär­de­rar li­vet på lan­det har flyt­tat till ny­bygg­da vil­lor i om­rå­det.

IN­NAN ELI­SA­BETH OCH Marcus flyt­ta­de in re­no­ve­ra­des hu­set men de be­höll många ori­gi­nal­de­tal­jer.

I kö­ket byt­tes vit­va­ror­na ut men res­ten av in­red­ning­en är ori­gi­nal från 60-ta­let – till och med fär­ger­na på luc­kor­na, mint­grönt och kräm­gult, fick va­ra kvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.