”Vi är in­te myc­ket för att ri­va och byg­ga nytt. Att be­va­ra så myc­ket som möj­ligt av det gam­la var vårt mot­to”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

– Vi är in­te myc­ket för att ri­va och byg­ga nytt. Att be­va­ra så myc­ket som möj­ligt av det gam­la var vårt mot­to.

Pa­ret gjor­de myc­ket själ­va. De må­la­de al­la väg­gar och dörr­kar­mar vi­ta och Marcus pap­pa hjälp­te till att fixa gar­de­ro­ber­na som var brun­må­la­de och ta­pet­se­ra­de med stor­blom­mi­ga ta­pe­ter.

– Vårt störs­ta pro­jekt hit­tills har va­rit att in­re­da vin­den i sam­band med att vi vän­ta­de vårt and­ra barn. Vi be­höv­de ett sov­rum till och på kö­pet fick vi ett ex­tra var­dags­rum och en li­ten ar­bets­plats, sä­ger Eli­sa­beth.

HA­DE DET IN­TE va­rit för en knä­ska­da som sat­te stopp för Marcus fot­bolls­kar­riär för snart tju­go år se­dan ha­de han kanske va­rit proffs i Ita­li­en i dag.

Nu får han nöja sig med att va­ra ett tro­get fan av Trel­le­borg FF och trä­na flick­la­get Ske­grie BK, där dot­tern spe­lar. Men ska­dan led­de till nå­got gott. Marcus och Eli­sa­beth bör­ja­de od­la sitt in­tres­se för möbel­de­sign.

Marcus bör­ja­de gans­ka snart ar­be­ta i bran­schen, vil­ket så små­ning­om led­de till att han och Eli­sa­beth star­ta­de egen verk­sam­het. I dag dri­ver de en in­red­nings­bu­tik i Mal­mö. De vå­gar sat­sa på det uni­ka. I bu­ti­ken hit­tar man in­te ba­ra det Marcus kal­lar ”de­sign to sell” ut­an även pro­duk­ter från lo­ka­la de­sig­ners och vå­gad, ita­li­ensk de­sign som ska­par upp­märk­sam­het.

Man hit­tar inga möb­ler i träslag som på­ver­kar regn­skogs­köv­ling­en. – Vi är inga mil­jö­hjäl­tar men är no­ga med ma­te­ri­al­val. Fa­vo­rit som åter­kom­mer bå­de i bu­ti­ken och hem­ma hos Eli­sa­beth och Marcus är pry­lar från For­na­set­ti­. Pa­ret har ett spe­ci­ellt för­hål­lan­de till den ita­li­ens­ka de­sig­nern och är en av få åter­för­säl­ja­re i Sve­ri­ge av pro­duk­ter­na.

– Vi be­sö­ker all­tid For­na­set­ti-bu­ti­ken när vi är i Mi­la­no un­der mö­bel­mäs­san, sä­ger Marcus.

De kän­ner bu­tiks­che­fen där och vid se­nas­te be­sö­ket i Ita­li­en var de ute på mid­dag till­sam­mans.

ELI­SA­BET­HS OCH MARCUS näs­ta pro­jekt är att byg­ga ett växt­hus på den 1 700 kvadrat­me­ter sto­ra tom­ten. Ett rum där man ska kun­na sit­ta och se års­ti­der­nas skift­ning­ar. Ut­sik­ten över den prun­kan­de träd­går­den är för­fö­risk och man kan blic­ka ut över den skåns­ka slät­ten.

Det blå­ser myc­ket i Ske­grie, och på vin­tern kan man bli in­snö­ad, men pa­ret trivs.

– Det är li­te dra­ma­tiskt att bo här men vi ser ba­ra för­de­lar – ytor­na, lju­set och fri­he­ten.

SVART­VITT

Svart och vit vas och skål i ke­ra­mik, de­sign Et­to­re Sottsass. Ur­na, For­na­set­ti. Ljus­sta­kar i mäs­sing från Svenskt tenn och Skul­tuna. Tav­la Ra­mo­nes ame­ri­can tour av Jo­sef Kubista.

RU­TI­GA SOF­FOR

Bar­nens eget var­dags­rum. Sof­for­na Strips av Ci­ni Bo­e­ri köp­te Marcus på Lau­ritz. Soffbord med vit mar­mor­ski­va av Poul Kjaer­holm. Golv­kud­de av Don­na Wilson.

LYX­IG MATPLATS

Matplats i finsk de­sign. Bor­det Tulip, de­sign Eero Saa­ri­nen, har Marcus köpt av en vän och sto­lar­na är köp­ta på auk­tion. Taklampa av Ge­or­ge Nel­son från Mal­mö mo­dern.

4

5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.