”Rost­rött och årets ­trend­färg, vin­rö­da Marsa­la­, är hett att in­re­da med”

Leva & Bo - - Möbelspecial -

LJU­SA TRÄSLAG SOM björk, ask, och ­vit­pig­men­te­rad ek do­mi­ne­rar mö­bel­ut­bu­det. Även ljust, ofär­gat, lä­der hit­tas på allt från få­töl­jer till in­red­nings­de­tal­jer. Men när det gäl­ler stopp­möb­ler, in­red­nings­pry­lar och färg­val för väg­gar och tex­tili­er är det de var­ma, brän­da, to­ner­na som gäl­ler. Rost­rött och årets trend­färg, vin­rö­da Marsa­la, är hett att in­re­da med.

And­ra po­pu­lä­ra fär­ger är grönt, grått och blått som hit­tas på mäng­der av möb­ler och fram­för allt i soff­ut­bu­det.

NATURSTILEN OCH NA­TUR­MA­TE­RI­A­LEN fort­sät­ter re­ge­ra på trend­top­pen. Trä, bam­bu, lä­der, ­sten­gods, mar­mor och lin­ne är någ­ra av hös­tens he­tas­te ma­te­ri­al­val. En mer av­ska­lad in­red­nings­stil där pry­lar­na vi väl­jer ska va­ra väl ut­val­da, ge en tak­til käns­la och gär­na an­das hant­verk är en stor trend.

Vid si­dan om den na­tur­li­ga in­red­ning­en ger ny tek­nik spän­nan­de de­sign­möj­lig­he­ter. Med led-ljus kan en lam­pa se ut näs­tan hursom­helst.

Ser­ve­rings­vag­nar Ar­ran­ge­ra böc­ker och and­ra fö­re­mål snyggt på små vag­nar med hjul. Rull­vagn Morris, 499 kro­nor, El­los. Hand­djord ke­ra­mik Den na­tur­li­ga sti­len går hem och då gil­lar vi ke­ra­mik. Pre­cis som tren­digt­pors­lin får lam­por gär­na va­ra ru­sti­ka och hand­gjor­da. Här Mat­ti­as Sten­bergs lamp­se­rie Shell, 1 975 kro­nor styck, Bswe­den. Led-be­lys­ning

Ut­ö­ver ener­gi­be­spa­ring­en in­ne­bär led nya de­sign­möj­lig­he­ter. Med

ljus­lis­ter är det lätt att ska­pa stäm­ning. Ljus­list ­Dio­der un­der säng­en,

399 kro­nor, Ikea.

Ski­ra tyglam­por En li­te spök­lik lam­pa där lju­set si­las ge­nom ett skirt tyg. Golvlampa Goya, de­sign av Sa­bi­na Gub­be­son, 9 825 kro­nor,

Konst­hant­verk.

Vack­ra di­gi­tal­tryck

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.