”Hu­set var gans­ka fräscht när vi köp­te det, men in­te alls i vår stil. Så vi har to­tal­re­no­ve­rat och änd­rat plan­lös­ning­en”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

– Vi har må­lat allt och ta­git bort vä­ven som fanns på väg­gar­na i he­la hu­set.

Om­rå­det som hu­set lig­ger i är lum­migt, lugnt och trev­ligt. Ba­ra ett sten­kast bort finns en my­sig bad­plats. – Vatt­net gör ju väl­digt myc­ket för triv­seln här. Det var läng­tan ef­ter att kun­na gril­la och so­la på egen täp­pa som fick pa­ret att flyt­ta hit. De le­ta­de länge för att hit­ta det per­fek­ta hem­met, och de ha­de fle­ra krav, bland an­nat vil­le de in­te ha en för stor tomt.

– Vi job­bar myc­ket, och per­fek­tio­nist som jag är, var det ab­so­lut tvung­et att en even­tu­ell träd­gård skul­le va­ra välskött, lätt­skött och li­ten. Det här par­hu­set med sin lil­la tomt pas­sa­de oss bra.

HU­SET KOM UT till för­sälj­ning på som­ma­ren, just när Char­lot­te och Jo­a­kim ha­de ta­git en pa­us från hus­le­tan­de. Det var mäkla­ren som hör­de av sig och tip­sa­de om att hu­set var till sa­lu.

– Jag vet att vi i fram­ti­den kom­mer att vil­ja byg­ga vårt eget hus, helt från grun­den, men just nu job­bar vi så myc­ket bå­da två, så vi är helt en­kelt nöj­da med det vi har, och trivs väl­digt bra här.

DET ÄR CHAR­LOT­TE som står för det mesta av in­red­ning­en. Be­slut om stör­re in­köp el­ler re­no­ve­ring­ar fat­tar de till­sam­mans. För­u­tom den gång­en då Char­lot­te på egen hand rev ut ett helt bad­rum när Jo­a­kim var bort­rest.

– Han fick i al­la fall va­ra med och byg­ga upp det igen, sä­ger Char­lot­te och skrat­tar.

In­red­nings­sti­len be­skri­ver hon som ”mo­dern men in­te stil­ren”. Dyrt blan­das med bil­ligt och nytt med gam­malt. Ty­ger är väl­kom­na ef­tersom de ger en om­bo­nad och lyx­ig käns­la åt rum­men.

– Jag vill ha ett hem som är my­sigt och om­bo­nat. Det ska va­ra hem­trev­ligt, varmt och in­bju­dan­de! Vil­ket det ock­så är. Vi har lyc­kats väl­digt bra med den bi­ten och jag tror att vi har hit­tat vår stil. Hu­set känns väl­digt har­mo­niskt.

FJÄRILMOTIV

Bar­vag­nen är köpt på Bloc­ket. Bric­kan är spre­jad med vit färg. Print Pro­te­silaus ni­gri­cor­nis från ­Ha­ge­dorn­ha­gen. com. ­In­du­stri­lam­pa Cage lamp från Ar­til­le­ri­et.

EGEN DE­SIGN

Sto­lar­na är till­ver­kad av Hem­mat­rend.se ut­i­från ­rit­ning­ar av ­Char­lot­te.

PRAK­TISKT KÖK

”Jag äls­kar att la­ga mat och har myc­ket köks­pry­lar så för mig var det vik­tigt att få ett stort och håll­bart kök med ytor som är lät­ta att tor­ka av. Där­av de hög­blan­ka luc­kor­na.”

SVART­VITT Kö­ket är hög­blankt i svart och vitt. Det vi­ta kak­let har fått en mörk fog. Tav­lor med styck­nings­schema från Litt­le Ber­nard. Taklampa Ar­ki­tekt från Lamp­gustaf.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.