”Det finns så många de­sign­lam­por som jag dröm­mer om”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Char­lot­te hy­ser en stark kär­lek för lam­por av al­la de slag.

– Det finns så många de­sign­lam­por som jag dröm­mer om, men ty­värr är de of­tast hemskt dy­ra. Jag har ­egent­li­gen fått köp­för­bud på lam­por av Jo­a­kim, men jag bru­kar pas­sa på att smy­ga in någ­ra här och där när han är bort­rest.

Jo­a­kim är dock med på no­ter­na om att det be­hövs en maf­fig lam­pa till var­dags­rum­met. Pro­ble­met är ba­ra att pa­ret in­te kan be­stäm­ma sig för vil­ken mo­dell de ska väl­ja.

– Till var­dags­rum­met be­hö­ver vi ock­så en ny sof­fa. Jag har haft span på en su­per­skön och dyr hur länge som helst, men med två kat­ter som smut­sar ned, klö­ser och hål­ler på så får sof­fan du­ga tills vi­da­re, sä­ger ­Char­lot­te.

IN­SPI­RA­TION TILL RE­NO­VE­RINGS- och in­red­nings­pro­jekt hit­tar Char­lot­te of­ta på nä­tet.

– Jag kan verk­li­gen goog­la sön­der mig på vis­sa sa­ker. Vår tur­kis­ka vin­ta­ge­mat­ta goog­la­de jag fram och be­ställ­de di­rekt från en fa­brik i Tur­ki­et. Jag spa­ra­de sä­kert 10 000 kro­nor på det, ett rik­tigt kap.

Instagram, Pin­te­rest och blog­gar är bra käl­lor till in­spi­ra­tion, tyc­ker Char­lot­te, men det som in­spi­re­rar hen­ne all­ra mest är ho­tell­rum.

– Ho­tell är nog num­mer ett!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.